Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

(( 7-12 7 Journal of Clinical Healthcare 1/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – epidemiologia i obraz kliniczny (Cerebrocranial injuries in children – epidemiology and clinical presentation) K Osmałek 1,A,D , F Furmanik 1,F , Z Kopański 1,2,E , L Zimnoch 1,B,C , S Dyl 1,B , J Rowiński 1,E , J Strychar 1,B , G Sianos 3,B 1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 3. Glasgow Royal Infirmary Trauma and Orthopaedic Department Glasgow Abstract – Selected issues in the epidemiology of cerebrocranial injuries in pediatric patients are presented. As highlighted by the authors, the incidence of injuries above the age of 1 is nearly twice higher than in the earlier period due to the increasing motor activity. The highest prevalence of head injuries is observed in children aged 10 to 14. The incidence of head injuries is nearly twice higher in boys as compared to girls. As pointed by the authors, head injuries are associated not only with the risk of skin, skull, jaw, eye, nose, and ear damage, but also with traumatic cerebral contusions. Further on, scalp and skull bone injuries are discussed, followed by a summary of intracranial injuries. The importance of primary and secondary intracranial injuries is highlighted and followed by presentation of brain concussion, diffuse axonal injury, subarachnoid hemorrhage, subdural hematoma, epidural hematoma, brain contusion and intracerebral hemorrhage. Key words – children, cerebrocranial injuries, epidemiology, clinical symptoms. Streszczenie - Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia z epidemiologii urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci. Podkreślili, że powyżej 1 r.ż. częstość urazów wzrasta niemal 2-krotnie w porównaniu do wcześniejszych okresów życia ( wiąże się to ze stopniowym wzrostem aktywności ruchowej dziecka). Najwięcej urazów głowy odnotowuje się u dzieci w wieku 10-14 lat. Niemal 2-krotnie częściej obrażeniom głowy ulegają chłopcy w porównaniu do dziewczynek. Wskazali, że uraz głowy wiążą się nie tylko z ryzykiem powstania obrażeń skóry głowy, czaszki, szczęki, żuchwy, narządów zmysłu wzroku, węchu i słuch, ale także urazowym uszkodzeniem mózgu. W kolejnej części artykułu omówili urazy owłosionej skóry i kości czaszki. Następnie skupili się na urazowym uszkodzeniu mózgu. Podkreślili znaczenie pierwotnych i wtórnych uszkodzeń mózgu, a następnie kolejno omówili wstrząśnienie mózgu, rozlane uszkodzenie aksonów, krwotok podpajęczynówkowy, krwiak podtwardówkowy, krwiak nadtwardówkowy, stłuczenie mózgu i krwiak śródmózgowy. Słowa kluczowe - dzieci, urazu czaszkowo-mózgowe, epidemiologia, objawy kliniczne . Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy— A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji — Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail : zkopanski@o2.pl Otrzymano: 20.07.2017. Zaakceptowano: 25.01.2018. WSTĘP Dzieci mają stosunkowo dużą głowę w odniesieniu do reszty ciała, co przesuwa znacznie ich środek ciężkości do góry i zwiększa prawdopodo- bieństwo urazów głowy w wypadkach. Słabsze niż u dorosłych mięśnie szyi zwiększają podatność na obrażenia wskutek działania sił przyspieszenia lub

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=