Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

29-33 29 Journal of Clinical Healthcare 1/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Dopalacze – mechanizm działania, objawy, postępowanie ratownicze (Designer drugs – mechanism of action, symptoms, emergency rescue procedures) K Osmałek 1,A,D , M Liniarski 1,F , Z Kopański 1,2,E , L Zimnoch 1,B,C , S Dyl 1,B , J Rowiński 1,E , W Uracz 1,B 1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Abstract - The article summarizes the meaning of the term designer drugs and their most common forms; further on, the mechanism of action and intoxication symptoms are discussed for drugs divided into the classes of amphetamine derivatives and cannabinoids. The authors summarize the statistical data on designer drug use in adolescents while highlighting that currently the problem in Poland pertains mainly to male students of higher school grades. In the next part of the article, medical management of designer drug intoxication is discussed, with note being taken of complications which usually require emergency medical intervention, particularly in relation to the emerging cardiological and psychiatric disorders. The requirement of each intoxication with a new type of drug or drug derivative being reported to the Regional Poison Control Center is highlighted. Key words - designer drugs, mechanism of action, symptoms, emergency rescue procedures. Streszczenie - Autorzy scharakteryzowali znaczenie określenia dopalacze , omówili najczęstsze postacie, następnie skupili się mechanizmie działania i objawach zatrucia dopalaczami. uwzględniając podział: pochodne amfetaminy i kanabinoidy. Scharakteryzowali statystyki omawiające przyjmowanie dopalaczy przez młodzież, podkreślając, że współczesny problem z dopalaczami w Polsce wydaje się dotyczyć głównie chłopców będących uczniami starszych klas. W dalszej części omówili postępowanie medyczne w zatruciach dopalaczami. zwrócono uwagę, że powikłania po zażyciu dopalaczy wymagają z reguły pilnej interwencji medycznej zwłaszcza w zakresie powstających zaburzeń kardiologicznych i psychiatrycznych. Podkreślono konieczność w każdym przypadku zatrucia nowymi narkotykami lub ich pochodnymi konsultacji w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć. Słowa kluczowe - dopalacze, mechanizm działania, objawy, postepowanie ratunkowe. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji - Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail : zkopanski@o2.pl Otrzymano: 20.07.2017. Zaakceptowano: 25.01.2018. WSTĘP Określenie dopalacze ma raczej znaczenie potoczne i niejednoznaczne. Współcześnie coraz częściej są one definiowane jako substancje psychoaktywne, produkowane nielegalnie, zmieniające cechy narkotyku tak, aby mogły być legalnie dystrybuowane, a po zażyciu wykazywały efekty narkotyczne (definicja przyjęta za EMCDDA

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=