Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

24-28 24 Journal of Clinical Healthcare 1/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Ostre zatrucia u dzieci i młodzieży ( Acute poisonings in children and adolescents ) K Osmałek 1,A,D , M Liniarski 1,F , Z Kopański 1,2,E , L Zimnoch 1,B,C , S Dyl 1,B , J Rowiński 1,E , W Uracz 1,B 1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Abstract – The article summarizes the epidemiology of acute poisonings in children and adolescents. Clinical symptoms are presented with particular focus on the characteristics of toxidromes. Toxidromes characteristic for selected substances are also summarized. Diagnostic management and the importance of toxicological screening are discussed. The authors highlight that acute poisoning is a life-threatening event and requires appropriate emergency rescue measures already at the pre-hospitalization stage; therefore, the role of medical rescue service workers upon the first contact with the casualty is is very important . Basic principles of rescue procedures and the importance of antidotes are discussed, including antidotes at the disposal of Medical Rescue Teams. Key words – children and adolescents, acute poisonings, epidemiology, clinical symptoms (toxidromes), treatment, antidotes. Streszczenie - Autorzy scharakteryzowali epidemiologie ostrych zatruć występujących u dzieci i młodzieży. Przedstawili objawy kliniczne, zwracając uwagę na charakterystykę toksydromów. Omówili toksydromy dla wybranych substancji. Scharakteryzowali diagnostykę zatruć i znaczenie toksykologicznych badań przesiewowych. Podkreślili, że ostre zatrucie jest stanem zagrożenia życia i wymagają odpowiedniego postępowania ratowniczego już w opiece przedszpitalnej, dlatego tak ważna jest rola ratownika medycznego w kontakcie z osobą poszkodowaną. Omówili podstawowe zasady działań ratowniczych, oraz znaczenie odtrutki, w tym odtrutki, którymi dysponują Zespoły Ratownictwa Medycznego. Słowa kluczowe - dzieci i młodzież, ostre zatrucia, epidemiologia, objawy kliniczne (toksydromy), leczenie, odtrutki. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji — Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail : zkopanski@o2.pl Otrzymano: 20.07.2017. Zaakceptowano: 25.01.2018. WYBRANE ZAGADNIENIA Z EPIDEMIOLOGII W Polsce brak jest usystematyzowanych badań epidemiologicznych określających problem zatruć występujących u dzieci. Szacuje się, że około 10% dzieci hospitalizowanych, trafia do szpitala z powodu ostrych zatruć. Liczba dzieci leczona ambulatoryjnie z powodu ostrych zatruć wynosi przy ocenie szacunkowej107/100 000 populacji w wieku 0-17 lat. Najczęściej zatruciom podlegają dzieci w wieku 1-5 lat, a więc w okresie kiedy dziecko zaczyna dopiero poznawać otoczenie , nie znając jeszcze grożącego mu niebezpieczeństwa. Do 5. r.ż. z reguły są to zatrucia przypadkowe np. wskutek przypadkowego spożycia łatwo dostępnego leku. Tak jest prawie u 50% dzieci ulegających zatruciu w tym wieku.[45] Z kolei u dzieci starszych ( w okresie dojrzewania) najczęściej zatrucia ( 90% wszystkich przypadków) są spowodowane próbami samobój-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=