<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2014


Paper TitlePage

Civilisation diseases and prevention

Choroby cywilizacyjne i ich prewencja

Authors: W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors provided the general characteristics of civilisation diseases, also called lifestyle diseases. The focus is on physical, mental, spiritual and social ailments. The role of health promotion in confrontation with existing environmental dangers is emphasised. Additionally, the role of a nurse as an educator is highlighted

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili ogólna charakterystyke chorób cywilizacyjnych nazywanych tez chorobami XXI wieku. Zwrócili uwage na ryzyko zaburzen zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i duchowego oraz zdrowia spolecznego. Podkreslili role dzialan promujacych zdrowie, wobec istniejacych zagrozen srodowiskowych. Zwrócili takze uwage na role pielegniarki jako edukatora promocji zdrowia.

'03-07

Physical activity of the elderly as a condition for health and high quality of life

Aktywność fizyczna seniorów warunkiem zdrowia i dobrej jakości życia

Authors: T Kasperczyk
Abstract (ENG): The issues related to gerontology are more and more significant both in medical and social terms, which results from the growing percentage of the elderly population. It is estimated that the number of people over 70 years of age in industrialised countries will soon reach 45-50% of the population. Presently, the aim is to limit the frequency of age-related diseases and, above all, ensure the elserly have a decent quality of life. One of the major factors which can contribute to reaching these aims is exer-cise - physical activity. The aim of the paper is to show the role physical activity may have in the maintenance of good health, fitness and mental capacity in senility.

Abstract (PL):
Problematyka gerontologiczna zyskuje coraz wieksze znaczenie zarówno w aspekcie medycznym, jak i spolecznym, co wynika ze wzrostu odsetka populacji ludzi starych. Szacuje sie, ze juz wkrótce liczba osób po siedemdziesiatym roku zycia w krajach uprzemyslowionych bedzie sie wahac pomiedzy 45 a 50% populacji. Wspólczesnie dazy sie do ograniczenia cze-stosci wystepowania chorób zwiazanych z wiekiem, a nade wszystko zapewnia sie seniorom dobra jakosc zycia. Jednym z naj-wazniejszych czynników, który moze przyczynic sie do osiagniecia tych celów jest ruch, a scislej aktywnosc fizyczna (AF). Celem artykulu jest ukazanie roli jaka AF moze odegrac w zachowaniu zdrowia, sprawnosci psychicznej i fizycznej w okresie starzenia sie.

'08-15

State and social organisations and their role in health promotion

Organizacje państwowe i społeczne, ich rola w promocji zdrowia

Authors: W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański
Abstract (ENG): The authors discussed international health organisations and their role. What is more, they characterised the modern-day healthcare system in Poland. The focus is on the legal foundations, management, financing and components of the system. Additionally, the main goals of the National Health Programme are discussed.

Abstract (PL):
Autorzy omówili międzynarodowe organizacje zdrowia oraz ich rolę. Następnie scharakteryzowali współcześnie występujący w Polsce system ochrony zdrowia. Zwrócili uwagę na podstawy prawne, zarządzanie, finasowanie oraz składowe obecnie zbudowanej ochrony zdrowia. Następnie scharakteryzowali główne założenia Narodowego Programu Zdrowia.

'16-20

Fibromyalgia

Fibromialgia

Authors: Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors discussed selected issues related to epidemiology, pathogenesis, diagnostics and fibromyalgia therapy. In particular, attention was paid to diagnostic mistakes made and therapeutic difficulties.

Abstract (PL):
Autorzy omówili wybrane zagadnienia z epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i terapii fibromialgii. Szczególną uwagę zwrócili na błędy popełnianie przy rozpoznaniu choroby oraz trudności terapeutyczne.

'21-24

Periodontium: development and structure

Rozwój i budowa przyzębia

Authors: M Jóżwik, Z Kopański
Abstract (ENG): Selected issues related to the development, morphology and functioning of the periodontium elements were presented. This article is an introduction to the issue of periodontium diseases discussed in the next paper.

Abstract (PL):
Przedstawiono wybrane elementy z rozwoju, morfologii i funkcji poszczególnych elementów przyzębia. Artykuł ten stanowi wprowadzenie do tematyki chorób przyzębia przedstawionych w kolejnym artykule.

'25-29

Periodontium diseases

Choroby przyzębia

Authors: M Jóżwik, Z Kopański
Abstract (ENG): The article presents the aetiology of periodontium diseases. Particular attention is devoted to the factors dependent on patients themselves. What is more, selected clinical aspects of the diseases in this group were discussed with an emphasis on the prevention of periodontium diseases.

Abstract (PL):
Przedstawiono etiologie chorób przyzebia, szczególna uwage zwracajac na czynniki zalezne od pacjenta. Przyblizono takze wybrane aspekty kliniczne tej grupy chorób, podkreslajac role profilaktyki chorób przyzebia.

'30-34

Supporting health promotion and civilisation disease prevention as assessed by medical staff

Dzialania na rzecz promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ocenie personelu medycznego

Authors: W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański
Abstract (ENG): Health is a state of physical, mental and social well-being when no disease is present. When one is healthy and has no diseases, one has good relationships with the environment and is capable of handling stress and approaching oneself posi-tively. Relatively little attention is devoted to the role of nurses in the promotion of physical, mental and social health. These con-siderations led the authors to embark upon a study of their own, the aim of which was to: get to know nurses’ opinion on the activity of medical institutions related to health promotion and disease prevention among pa-tients, determine the level of nurses’ involvement in pro-health activities, specify the main areas of health promotion activity of nurses and the main elements which could improve the patients’ state of health. Materials and methods. The method used in the study was a diagnostic poll. The tool was a questionnaire developed by the au-thors. There were 17 questions in the questionnaire. The study was conducted among 50 randomly selected nurses working in one of the hospitals located in the Mazowieckie province. The period of the study was July 2011. Results and conclusions. The results of the questionnaire showed that medical institutions support health promotion and civilisa-tion disease prevention insufficiently. The study indicated that most nurses are involved in popularising health promotion and civi-lisation disease prevention among the patients of the hospital. Nurses considered healthy lifestyle as the most important issue related to health promotion (30%). It was followed by health prophylaxis, fighting existing diseases and regular periodic examina-tions, all considered equally important.

Abstract (PL):
Zdrowie jest fizycznym, psychicznym i spolecznym dobrostanem, w którym nie wystepuje choroba. Gdy czlowiek jest zdrowy, nie choruje, wtedy posiada dobre relacje z otoczeniem, potrafi radzic sobie ze stresem i ma dobry stosunek do siebie. Stosunkowo malo uwagi poswieca sie roli pielegniarek w promowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i spolecznego. Te spo-strzezenia sklonily autorów do podjecia badan wlasnych, których celem bylo: poznanie opinii pielegniarek na temat dzialalnosci instytucji medycznych w promowaniu zdrowia i prewencji chorób wsród pacjentów, okreslenie stopnia zaangazowania pielegniarek w dzialania prozdrowotne ustalenie glównych kierunków dzialan promocyjnych personelu pielegniarskiego oraz elementów, które poprawilyby sytuacje zdrowotna pacjentów. Material i metoda. Metoda wykorzystana w pracy byl sondaz diagnostyczny, natomiast narzedziem badawczym kwestionariusz ankiety, autorstwa wlasnego. Kwestionariusz zawieral 17 pytan. Badanie przeprowadzono wsród 50 losowo wybranych pielegnia-rek, pracujacych w jednym ze szpitali województwa mazowieckiego. Badanie zostalo przeprowadzone w terminie od 1 do 31 lipca 2011 r. Wyniki i wnioski. Z przeprowadzonych badan ankietowych wynika, ze instytucje medyczne w niewystarczajacy sposób dzialaja w kierunku promowania zdrowia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Wykazano, ze personel pielegniarski w wiekszosci jest zaangazowany w szerzenie promocji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych wsród pacjentów przebywajacych w szpitalu. Piele-gniarki za najwazniejsze zagadnienia zwiazane z promocja zdrowia uznaja zdrowy styl zycia (30%), a nastepnie, jako równowazne, profilaktyke zdrowia, walke z istniejacymi chorobami i regularnosc badan okresowych.

'35-39