Warto wiedzieć

Konflikt interesów

Autorzy prac powinni ujawnić w momencie złożenia rękopisu wszelkie zobowiązania finansowe mające istotne znaczenie dla nadesłanego rękopisu. Takie informacje będą przechowywane w tajemnicy, a w momencie zatwierdzenia artykułu do publikacji, redakcja omówi z autorami formę, w której takie informacje mają być przekazywane do czytelnika.

Ponieważ istotą opinii i komentarzy redakcyjnych jest właściwy wybór i interpretacja literatury, Redakcja oczekuje, iż Autorzy tych artykułów nie będą mieli żadnego interesu finansowego w przedsiębiorstwie (lub u jego konkurenta) przy omawianiu produktów w rękopisie.

Redakcja wymaga, aby recenzenci, redaktorzy oraz wydawcy ujawnili w liście do redaktora naczelnego wszelkie zobowiązania, które mogłyby być interpretowane, jako powodujące konflikt interesów w odniesieniu do manuskryptu podlegającego recenzji. List powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych z komercyjnymi firmami zajmującymi się produktem będącym przedmiotem badania.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Jako wydawcy dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć nierzetelnych informacji, opinii lub oświadczeń pojawiających się w JCHC. Podkreślamy jednak, że dane i opinie w artykułach czy reklamach są publikowane na odpowiedzialność autorów, sponsorów lub firm marketingowych. W związku z tym Wydawca i Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek nieścisłych danych, opinii lub oświadczeń.

Składanie rękopisów jest bezpłatne.

Redakcja zakłada, że przesyłany rękopis jest oryginalny i nie był w istotnej części publikowany drukiem lub w formie elektronicznej. To samo dotyczy też tabel i rycin.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW


Informacje ogólne

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie. W wypadku opisywania badań i eksperymentów z udziałem ludzi Redakcja JCHC oczekuje przestrzegania przez autorów zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej . W odniesieniu do badań i eksperymentów na zwierzętach należy się stosować do zasad i wytycznych wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych i edukacji, zawartych w Interdisciplinary principles and guidelines for the use of animals in research, testing and education [1] . Wszystkie badania ludzi i zwierząt muszą być zaakceptowane przez właściwą dla Badacza komisję etyczną. Oświadczenie o przestrzeganiu wymienionych zasad należy zamieścić w manuskrypcie.

Czasopismo kieruje się wytycznymi dotyczącymi etyki w publikacji przyjętymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE) i przedstawionymi w COPE Code of Conduct and best practice Guidelines for Editors na: www.elsevier.com/publishingethics oraz www.elsevier.com/ethicalguidelines.

Procedura recenzowania

• Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

• W wypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.

• Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw.„double-blind review process”).

• Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;

• Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma;

• Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

Konflikt interesów .

Autorzy prac winni ujawnić w momencie złożenia manuskryptu wszelkie zobowiązania finansowe mające istotne znaczenie dla nadesłanego manuskryptu. Takie informacje będą przechowywane w tajemnicy. Z chwilą zatwierdzenia artykułu do publikacji redakcja omówi z autorami formę, w jakiej te informacje będą przekazywane czytelnikom.

Redakcja oczekuje, iż Autorzy artykułów nie będą mieli żadnego interesu finansowego w przedsiębiorstwie (lub u jego konkurenta) przy omawianiu produktów w rękopisie.

Redakcja wymaga, aby recenzenci, redaktorzy oraz wydawcy ujawnili w liście do redaktora naczelnego wszelkie zobowiązania, które mogłyby być interpretowane, jako powodujące konflikt interesów w odniesieniu do manuskryptu podlegającego recenzji. List powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych z komercyjnymi firmami zajmującymi się produktem będącym przedmiotem badania.

Autor oświadcza, że przesyłany manuskrypt jest oryginalny i nie był publikowany drukiem lub w formie elektronicznej. To samo dotyczy także tabel i rycin.

Dostęp do cyfrowych form zapisu oraz treści naukowych i edukacyjnych JCHC . Redakcja realizuje otwarty dostęp (open access) do prezentowanych w czasopiśmie treści, co oznacza, że każdy może je swobodnie czytać, kopiować, przechowywać, drukować, linkować do pełnych tekstów i wykorzystywać do celów naukowych lub dydaktycznych zgodnie z prawem. Udostępniane treści są objęte licencją CC-BY-NC-ND 3.0 PL (Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Licencja ta zezwala na wykorzystanie i rozpowszechnianie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci wraz ze wszelkimi oznaczeniami (nie tworzenia utworów zależnych).

Przekazanie praw autorskich . Po akceptacji manuskryptu, autorzy przenoszą prawa autorskie do JCHC. Wszystkie opublikowane materiały stają się własnością JCHC i nie mogą być publikowane bez pisemnej zgody wydawcy.

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności . Jako wydawcy dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć nierzetelnych informacji, opinii lub oświadczeń pojawiających się w JCHC. Podkreślamy jednak, że dane i opinie w artykułach i reklamach są publikowane na odpowiedzialność autorów, sponsorów lub firm marketingowych. W związku z tym Wydawca i Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek nieścisłych danych, opinii lub oświadczeń.

Określenie wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułu i oświadczenie o jego oryginalności

Poniższy odnośnik zawiera formularz okreśenia wkładu poszczególnych osób w postawienie artykułu oraz oświadczenie o jego oryginalności.

Wkład w powstanie artykułu poszczególnych autorów :

A) Koncepcja i projekt badania

B) Gromadzenie i/lub zestawianie danych

C) Analiza i interpretacja danych

D) Napisanie artykułu

E) Krytyczne zrecenzowanie artykułu

F) Ostateczne zatwierdzenie artykułu[1] Interdisciplinary principles and guidelines for the use of animals in research, testing, and education. - New York : Academy and Sciences` Adhoc Committee on Animal Research, 1988. - ISBN-10: 0-89766-453-1. - ISBN-13: 978-0-89766-453-0

Przygotowanie manuskryptu

Wytyczne dotyczące składania manuskryptów w JCHC są zgodne z jednolitymi wymaganiami dla manuskryptów biomedycznych (N Eng J Med 1997; 336: 309-15).

Wydawca rezerwuje sobie przywilej formatowania manuskryptu.

Manuskrypt powinien zawierać:

Stronę tytułową w języku polskim (1) :

1. Pełny tytuł

2. Krótki tytuł

3. Pełne nazwiska wszystkich Autorów

4. Miejsce pracy Autora (Autorów)

5. Imię i Nazwisko, adres, telefon, e-mail Autora odpowiedzialnego za przygotowanie manuskryptu

6. Źródło wsparcia w postaci dotacji (podać numer grantu), sprzętu, leków itp.

Strona 2

Pełny tytuł manuskryptu

Streszczenie

STRESZCZENIE w formie strukturalnej nie powinno przekraczać 250 słów i składać się z czterech akapitów zatytułowanych: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Każda sekcja podsumowania powinna rozpocząć się w nowej linii i krótko opisywać odpowiednio: cel badania, sposób przeprowadzenia badania, najważniejsze uzyskane wyniki i główny wniosek z uzyskanych z wyników.

SŁOWA KLUCZOWE (3 do 6) lub krótkie frazy. Zaleca się korzystanie z haseł zawartych w Index Medicus (Medical Subject Headings).

Strona 3

Pełny tytuł rękopisu - w języku angielskim

Streszczenie - w języku angielskim

Słowa kluczowe - w języku angielskim

Strona 4

TEKST

Tekst artykułu powinien uwzględniać : Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo (ewentualnie Podziękowania).

Wstęp powinien zawierać uzasadnienie celu badania.


Materiał i metody powinny jasno opisywać zastosowane metody badawcze.
Protokół zbierania danych, procedur, parametry badane, metody pomiaru i aparatura powinny być opisane na tyle szczegółowo, aby inni badacze mogli odtworzyć wyniki. Należy podać referencje i krótki opis metody Natomiast nowe lub istotnie zmodyfikowane metody powinny być szczegółowo opisane. Powody korzystania z nich powinny być dostarczane wraz z oceną ich ograniczeń.

Metody statystyczne powinny być szczegółowo opisane w celu umożliwienia weryfikacji przedstawionych wyników.


Wyniki powinny być zwarte i zrozumiałe. Należy ograniczyć liczbę tabel i rysunków do minimum. Zakazuje się duplikowanie danych na wykresach i w tabelach. Wyniki powinny być przedstawione w logicznej kolejności wraz z tabelami i rycinami. Nie należy powtarzać w tekście wszystkich danych z tabel lub wykresów. Umiejscowienie tabel i rycin w tekście powinno być zaznaczone wpisem Tabela 1, Rycina 1 znajdującym się w osobnej linii. Należy podkreślać tylko ważne obserwacje.

Dyskusja powinna dotyczyć wyłącznie nowego i / lub ważnego aspektu badania. Nie powtarza się szczegółowych danych lub innych materiałów ze Wstępu, Materiałów i metod oraz Wyników. W Dyskusji należy zamieścić implikacje wyników oraz ich ograniczenia, w tym implikacje dla przyszłych badań. Dyskusja powinna zmierzyć się z wynikami innych badań, szczególnie tymi cytowanymi w tekście.

Wnioski powinny być związane z celami badań. Stawianie nowych hipotez jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych wypadkach. Należy unikać uogólnionych stwierdzeń lub stwierdzeń nie wynikających w pełni z uzyskanych danych.

Podziękowania . Lista wszystkich współpracowników, którzy nie spełniają kryteriów autorstwa, takich jak asystentów technicznych, sekretarek lub kierownika, który dostarczył tylko ogólne wsparcie. Należy wpisać i ujawnić wsparcie finansowe lub inne.

Manuskrypt należy przesłać na adres elektroniczny:

redakcja@jchc.eu

Tekst powinien być napisany czcionką 12-punktową Ariel. Zalecana interlinia jeden i pół . Marginesy: 2,5 cm (1 cal) w górnej, dolnej, prawej i lewej stronie. Tekst powinien być zapisany w Microsoft WORD i PDF

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być bieżące. Cytowane prace powinny być ponumerowane w kolejności pojawiania się w manuskrypcie. Referencje powinny być wybrane pod względem ważności, dostępności i możliwości dalszego czytania. Referencje w tabelach lub rycinach należy ponumerować tak, jak będą one cytowane w tekście. Lista wszystkich autorów, gdy istnieje sześć lub mniej, w przypadku siedmiu lub więcej, lista pierwszych trzech, a następnie i wsp. lub et al. (w wersji anglojęzycznej)

Przykłady:
Typowy artykuł w czasopiśmie

Jenkins SJ, Ruckerl D, Cook PC et al. Local Macrophage Proliferation, Rather than Recruitment from the Blood, Is a Signature of TH2 Inflammation. Science 2011; 332: 1284-1288.

Artykuł z opublikowaną erratą
Koffler D, Reidenberg MM. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide [published erratum appears in N Engl J Med 1979;302:322-5]. N Engl J Med 1979; 301: 1382-5.
Artykuł w formie elektronicznej
Drayer DE, Koffler D. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
Artykuł, nie podano autora
Cancer in South Africa [redakcja]. S Afr Med J 1994; 84:15.
Książka
Konturek S, Brzozowski T. Fizjologia człowieka. Fizjologia ogólna, krew i mięśnie. Kraków; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

Książka, redaktor jako autor

Geha RS, Rosen F. eds. Case studies in immunology. A clinical companion. New York; Garland Science, Taylor and Francis Group, 2008.

Książka, organizacja jako autor i wydawca:
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

Rozdział w książce
Zimmermann-Górska I. Choroby reumatyczne. W: Choroby wewnętrzne. Szczeklik A (red.). Kraków; Medycyna Praktyczna 2006: 1603-1794.

Materiały z konferencji
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
Referat
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland.

Należy unikać używania jako odniesienia abstraktów, referatów, niepublikowanych danych i komunikacji osobistej.

Arkusz recenzencki

Prawdopodobnie nie masz zainstalowanego pluginu PDF w swojej przeglądarce. Nie przejmuj się.. Kliknij tu by pobrać plik PDF