<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2014


Paper TitlePage

The Concept of Motivation, its Types and Motivation Subjects

Pojęcie motywacji, jej odmiany i podmioty motywacji

Authors: E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Abstract (ENG): The paper introduces the etymology of the word ?motivation? and presents different definitions of the concept. The differences between motivation and motivating are pointed out. The meanings of motive and motivation system are scrutinised. The focus is on the diversity of motivations at work. Many different relationships between the main subjects in the motivation pro-cess are presented.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili źródłosłów słowa motywacja, zwrócili uwagę na różne definicje tego pojęcia, wskazali na różnice pomiędzy motywacją a motywowaniem, omówili znaczenie motywu i systemu motywacyjnego, skupiając się na różno-rodności motywacji w pracy. Przedstawili wiele zróżnicowanych relacji między głównymi podmiotami w procesie motywacji.

'02-05

Motivation Theories and Instruments

Teorie i narzędzia motywacji

Authors: E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors discuss theories of motivation and instruments influencing employees’ motivation. It is emphasised that the art of effective motivating is based on skilful selection of those instruments adequately to the conditions and needs present in a given organisation. The diversity of motivation instruments and means of coercion are characterised. The role of non-economic motivators is discussed.

Abstract (PL):
Autorzy omówili teorie motywacji, a także narzędzia mające wpływ na motywację pracowników. Podkreślili, że sztuka skutecznego motywowania opiera się na umiejętnym ich doborze, adekwatnym do warunków i potrzeb danej organizacji. Scharakteryzowali różnorodność narzędzi motywacji oraz środków przymusu. Omówili rolę motywatorów pozaekonomicznych.

'06-11

Practical Aspects of the Motivation Process

Praktyczne aspekty zarządzania procesem motywowania

Authors: E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, M Mazurek
Abstract (ENG): The paper emphasises the fact that the effectiveness of motivating is measured by the degree to which the aims of the motivator are realised and the level of an employee’s satisfaction and dedication. The authors point out that motivation strategies are aimed at creating work environment that stimulates employees’ increased efficiency. The paper scrutinises the types of or-ganisation climate that impact the effectiveness of motivating. Attention is paid to money as the primary and most obvious form of external reward motivating employees. Money is expected to remain a main motivational force for a long time. Because of that, using it skilfully to stimulate effects, attitudes and behaviour is very high.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, że skuteczność motywowania mierzona jest stopniem realizacji celów motywującego oraz poziomem satysfakcji i zaangażowania pracownika. Podkreślili, że strategie motywacji dążą do stworzenia środowiska pracy za-pewniającego większą efektywność pracowników. Omówili rodzaje klimatu organizacyjnego mające znaczenie w skuteczności motywowania. Zwrócili uwagę, że pieniądze w różnej postaci wynagrodzenia stanowią pierwszą w skojarzeniu i najbardziej oczywistą formę zewnętrznej nagrody jako środka motywującego i długo jeszcze będą stanowić podstawową siłę motywacyjną. Dlatego umiejętne ich wykorzystanie w stymulowaniu efektów, postaw i zachowań pracowników jest bardzo duże.

'12-15

(Practical Principles of Non-Financial Motivating

Praktyczne zasady motywowania pozafinansowego

Authors: E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, S Dyl
Abstract (ENG): The authors point out that motivating employees requires, above all, the understanding of the mechanisms that drive people. This is a constant process consisting of planned actions and requiring every manager to be aware of many principles and use common sense. No supervisor has a remuneration system fit to satisfy all employees. The authors emphasise the nature of motivation stimuli that differs with changing times. Creating a successful motivation system does not guarantee its effective func-tioning in the long run. The authors claim it is sometimes the case that instead of motivating effectively, the phenomenon of de-motivation appears. It is observable on the basis of certain definite symptoms that are extensively discussed in the paper.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę, że motywowanie pracowników wymaga przede wszystkim zrozumienia mechanizmów napędowych poruszających ludźmi. Jest to proces stały, składający się z zaplanowanych działań i wymagający od każdego szefa znajomości wielu zasad w połączeniu ze zdrowym rozsądkiem. Żaden przełożony nie posiada takiego systemu wynagrodzeń, który w pełni zadowoli wszystkich pracowników. Podkreślili zmieniający się w czasie charakter bodźców motywacyjnych. Stwo-rzenie systemu skutecznego motywowania nie gwarantuje w dłuższej perspektywie jego prawidłowego funkcjonowania. Wskazali, że niejednokrotnie się zdarza, że zamiast skutecznego motywowania pojawia się zjawisko demotywowania, które można zaob-serwować na podstawie określonych symptomów, które stały się przedmiotem szerszego omówienia.

'16-20

The Motivation of Healthcare Professionals

Motywacja pracowników ochrony zdrowia

Authors: E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, D Krzemiński
Abstract (ENG): The authors emphasise the fact that the modern-day approach to employee motivation in healthcare services, includ-ing the role of leadership, is based on the theories implemented in the field of industry, corporations and trade. The practical ex-perience gained when implementing these is of crucial significance. Also, the results of selected studies on motivation in healthcare employee management are presented.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę, że współczesne podejście do motywacji pracowniczej w usługach medycznych, a zwłaszcza rola osób zarządzających, mają teorie wypracowane w sferze przemysłowej, korporacyjnej i handlowej oraz praktycz-ne doświadczenie zdobyte we wdrażaniu tych teorii. Następnie omówili szczegółowo wyniki wybranych badań poświęconych roli motywacji w zarządzaniu pracownikami służby zdrowia.

'21-24

Motivating Stomatology Employees in Public and Private Healthcare Sectors

Motywowanie personelu stomatologicznego w panstwowym i prywatnym sektorze uslug medycznych

Authors: E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, D Krzemiński
Abstract (ENG): The paper presents the results of a survey conducted in multiple medical facilities whose aim was to determine the significance of various motivational factors and comapre them between public and private healthcare.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w różnych ośrodkach medycznych, których celem było określenie istotności różnych czynników motywacyjnych oraz ich porównanie w państwowej i prywatnej ochronie zdrowia.

'25-29