<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2015


Paper TitlePage

Alcohol Abuse: Symptoms and Outcomes

Objawy i skutki nadużywania alkoholu

Authors: A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Abstract (ENG): The paper characterises the phases of development of alcoholism. It describes the factors that can intensify human organism’s addiction to alcohol and discusses the types and symptoms of alcohol addictions. Finally, the outcomes of drinking are also described.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali etapy rozwoju choroby alkoholowej, omówili czynniki, które mogą nasilać uzależnienie organizmu od alkoholu, omówili typy i objawy uzależnienia alkoholowego, jak również skutki nadużywania alkoholu.

'02-06

The Functioning of Alcoholics in Society

Funkcjonowanie w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu

Authors: A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Abstract (ENG): The paper points out the main reasons for drinking alcohol and presents various circumstances which instigate alcohol drinking. The focus is on the impact of alcohol on physicality and mentality of young people and the significance of alcoholism as a disease striking the whole family rather than one addicted individual. The authors analysed the attitudes towards alcohol in workplaces changing throughout ages and the frequency of crimes committed under the influence of alcohol.

Abstract (PL):
Autorzy wskazali główne przyczyny picia alkoholu, omówili różne sytuacje inicjacji picia alkoholu, zwracając uwagę na wpływ alkoholu na sferę fizyczno-psychiczną młodych ludzi, podkreślili znaczenie alkoholizmu jako choroby całej rodziny a nie tylko jednego z jej członków, przeanalizowali zmieniające się na przestrzeni wieków podejście do picia alkoholu w miejscu pracy oraz omówili częstość przestępstw dokonywanych pod wpływem alkoholu.

'07-13

Fighting Alcohol Addiction

Walka z uzależnieniem alkoholowym

Authors: A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz
Abstract (ENG): The paper emphasises the role of family in the struggle against alcoholism. The therapies and methods employed against alcoholism are briefly introduced. The treatment of alcoholism in special institutions is discussed.

Abstract (PL):
Autorzy podkreslili role rodziny w walce z alkoholizmem. Przedstawili skrótowo terapie i metody leczenia uzaleznia alkoholowego. Omówili leczenie alkoholizmu osób uzaleznionych w osrodkach zamknietych.

'14-17

Gluten Intolerance as the Problem of the 21st Century

Nietolerancja glutenu problemem zdrowotnym XXI wieku

Authors: K Ścibor, L Ostrowska-Nawarycz, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have reviewed Polish and international literature on gluten intolerance. The problems characterised in the paper are: allergy to gluten, Duhring's disease, gluten sensitivity, and celiac disease. The focus is on symptoms, diagnosing, complications and treatment basics.

Abstract (PL):
Autorzy dokonali przegladu pismiennictwa polskiego i zagranicznego poswieconego nietolerancji glutenu. Scharakteryzowali alergie na gluten, chorobe Duhringa, nadwrazliwosc na gluten i celiakie. Zwrócili uwage na objawy chorobowe, diagnostyke, powiklania, i zasadnicze elementy leczenia.

'18-24

Alcoholics Anonymous Members’ Opinion on the Addiction and its Outcomes

Uczestnicy klubu Anonimowych Alkoholików o swoim nałogu i jego skutkach w wieloośrodkowych badaniach ankietowych

Authors: A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, M Mazurek
Abstract (ENG): As more and more young people are addicted to alcohol, alcoholism is an increasingly serious social issue. This en-couraged the authors to conduct their own research into the matter, the objective of which was to present the opinion of Alcohol-ics Anonymous members on their addiction and its outcomes.

Abstract (PL):
Rosnaca liczba coraz mlodszych osób bedacych uzaleznionymi od alkoholu, czyni problematyke alkoholizmu coraz aktualniejszym problemem spolecznym, co sklonilo autorów do podjecia badan wlasnych, których celem bylo przedstawienie opinii uczestników klubu Anonimowych Alkoholików o swoim nalogu i jego skutkach.

'25-30

Knowledge on Gluten and Gluten-Dependent Diseases - Survey Study

Wiedza na temat glutenu i chorób glutenozależnych - wieloośrodkowe badania ankietowe

Authors: K Ścibor, L Ostrowska-Nawarycz, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, M Mazurek
Abstract (ENG): The frequency of gluten intolerance and other health problems related to the consumption of wheat and gluten is increasing across the world and came to be dubbed as “the 21st century epidemic”. One of the basic gluten intolerance treatment methods is diet. A question aris-es: to what extent is the society conscious of the problem of gluten intolerance. In search of the answer the authors conducted a survey study across multiple sites and facilities.

Abstract (PL):
Częstość występowania nietolerancji glutenu oraz wielu innych problemów zdrowotnych, związanych ze spożywaniem pszenicy i glutenu staje się na świecie coraz powszechniejsza i przez niektórych zaczyna być nazywana „epidemią XXI wieku”. Jednym z zasadniczych sposobów leczenia nietolerancji glutenu jest dieta. Powstaje pytanie, do jakiego stopnia nasze społeczeństwo jest zorientowane w problematyce nietolerancji glutenu. Szukając odpowiedzi autorzy podjęli wieloośrodkowe badania ankietowe.

'31-35