<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2015


Paper TitlePage

The assessment of the knowledge of officers from a selected police station in Masovian province on qualified first aid

Ocena poziomu wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy policjantów wybranej komendy województwa mazowieckiego

Authors: M Blacharski, Z Kopański, R Gajdosz
Abstract (ENG): In our daily life, every one of us may be exposed to health-threatening events. Regardless of the circumstances and the place of accident, basic life support skills extensively contribute to the increase in the chance of saving the victim’s life and protecting his or her well-being. Since this subject matter is very much around, the author decided to undertake scientific research, the purpose of which was to assess the level of knowledge on certified first aid among policemen. The study took into consideration the following parameters: sex, work experience, age, rank, department, and the history of certified first aid training.

Abstract (PL):
Nie raz w codziennym naszym życiu, każdy może być wystawiony na ryzyko zdarzenia zagrażające naszemu zdrowiu. Bez względu na okoliczności i miejsce wypadku, umiejętność podstawowych czynności ratunkowych w znaczny sposób przyczyniają się do zwiększenia szansy na uratowanie zdrowia i życia poszkodowanego. Duża aktualność tej tematyki skłoniła mnie do podjęcia badań własnych, których celem była ocena poziomu wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród policjantów przy uwzględnieniu wybranych parametrów takich jak: płeć, staż pracy, wiek, stopień służbowy, miejsce zatrudnienia (wydział) oraz wcześniejszej odbyte szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

'02-10

Chest traumas in the material of the Emergency Room at the University Hospital in Krakow

Urazy klatki piersiowej w materiale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Authors: K Gnojek, Z Kopański, R Gajdosz
Abstract (ENG): These days rib cage injuries are gaining more and more both social and medical dimensions. The great topicality made the author undertake her own research.

Abstract (PL):
Współcześnie urazy klatki piersiowej nabierają coraz większego wymiaru społecznego i medycznego. Duża aktualność tematyki skłoniła autorkę do podjęcia badań własnych.

'11-20

The epidemiology of isolated spine traumas in the material of the Emergency Room at the University Hospital in Krakow)

Epidemiologia izolowanych urazów kręgosłupa w materiale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Authors: S Jankowska, Z Kopański, R Gajdosz
Abstract (ENG): Injuries of the spine are not as frequent those inflicted on limbs or head. Nevertheless, their number is systematically increasing, which is associated with the development of the motorization and the mechanization in industry and agriculture. The consequence of spine injuries are the direct and social costs, as well as and costs associated with indirect consequences. Since the issue is very much up-to-date, the author was persuaded to undertake her own study.

Abstract (PL):
Urazy kręgosłupa nie są tak częste jak obrażenia kończyn czy głowy, jednak ich liczba systematycznie wzrasta, co jest związane z rozwojem motoryzacji, dużą mechanizacją przemysłu i rolnictwa. Konsekwencją urazów kręgosłupa są koszty bezpośrednie, społeczne oraz koszty związane z odległymi następstwami. Duża aktualność problematyki urazów kręgosłupa skłoniła mnie do podjęcia badań własnych.

'21-27

High school youths’ knowledge on first aid

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy młodzieży ponadgimnazjalnej

Authors: A Jurczak, Z Kopański, R Gajdosz
Abstract (ENG): Young people - both in schools and beyond - should be able to show proper first aid skills, while witnessing or taking part in a life-threatening situations. The author of this thesis was prompted to undertake their own research on the secondary school pupils' level of first aid skills both by the discrepancies of opinions on this issue and the topicality of the problem.

Abstract (PL):
Młody człowiek zarówno w szkole, jak i poza nią będąc świadkiem czy uczestnikiem zdarzenia stwarzającego szanse zagrożenia życia powinien posiadać umiejętności prawidłowego przeprowadzenia pomocy przedmedycznej. Rozbieżność opinii dotycząca umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez młodzież ponadgimnazjalną, a jednocześnie duża aktualność problematyki skłoniła autorkę do podjęcia badań własnych.

'28-34

The organisation of medical service at mass events - the assessment of medical rescue workers’ opinion

Organizacja zabezpieczenia medycznego w zdarzeniu masowym- ocena opinii ratowników

Authors: P Wilk, Z Kopański, S Dyl , D Krzemiński, G Sianos
Abstract (ENG): The ability to plan and coordinate events as well as organise the cooperation of different rescue units is an obligato-ry condition of swift and effective crisis management. This assumption led the author to conduct his own research.

Abstract (PL):
Umiejętność planowania, koordynacji działań, a także organizacji współpracy poszczególnych podmiotów przeznaczonych do działań ratowniczych, jest niezbędnym warunkiem sprawnego i efektywnego zarządzania kryzysowego. Przekonanie to skłoniło mnie do podjęcia badań własnych.

'35-41

Medical rescue workers’ knowledge on the basics of ECG and its practical use - a survey study

Wiedza ratowników medycznych w zakresie podstaw i praktycznego wykorzystania EKG - badania ankietowe

Authors: M Mateusiak, Z Kopański, S Dyl , D Krzemiński, O Nadashkevych
Abstract (ENG): The usefulness of ECG in monitoring heart diseases is unquestionable. Because of it, also medical rescue workers should be able to run ECG test and interpret the results, as they encounter cardiologic ailments in their day-to-day work. This assumption led the authors to organize a study of their own.

Abstract (PL):
Przydatność EKG w monitorowaniu chorób serca jest bezdyskusyjna. Skłania to do konieczności dobrej znajomości zarówno podstaw wykonania, jak i umiejętności interpretowania zapisu elektrokardiograficznego również ratowników medycznych, którzy w swej codziennej pracy zawodowej mają bardzo często do czynienia z chorymi z dolegliwościami kardiologicznymi. Przekonanie takie spowodowało podjęcie badań własnych.

'42-60