<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2015


Paper TitlePage

The nature of work in medical rescue

Specyfika pracy ratownika medycznego

Authors: K Wnukowski, Z Kopański, G Sianos
Abstract (ENG): The authors have presented the underlying assumptions of the medical rescue system in the light the 8th September 2008 Act on National Medical Rescue. Their attention has been on the responsibilities of medical rescue workers. The emphasis has been on the nature of medical rescue work and risk factors in the profession.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili założenia systemu Ratownictwa medycznego w świetle Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwrócili uwagę na ustawowe zadania ratownika medycznego, podkreślili specyfikę pracy oraz zwrócili uwagę na czynniki ryzyka tego zawodu.

'02-09

The dangers of medical rescue work - selected issues

Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego - wybrane zagadnienia

Authors: K Wnukowski, Z Kopański, I Brukwicka, G Sianos
Abstract (ENG): The paper presents the dangers related to working in medical rescue stemming from various factors, e.g. mental, chemical, biological, ergonomic, and physical ones. The attention is paid to the risk of accidents at work and other fortuitous events. What is more, the burnout syndrome as a consequence of various stress factors in medical rescue work has been analysed.

Abstract (PL):
W pracy przedstawiono zagrożenia dotyczące pracy zawodowej ratownika medycznego wynikające z działania różnych czynników, m.in.: czynników psychicznych, chemicznych, biologicznych, ergonomicznych, fizycznych. Zwrócono również uwagę na ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy i innych zdarzeń losowych. Omówiono także zespół wypalenia zawodowego jako konsekwencję działania wielu stresorów towarzyszących pracy ratownika medycznego.

'10-16

The assessment of the functioning of Medical Rescue Teams - selected examples

Ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego na wybranych przykładach

Authors: M Andrzejewski , Z Kopański, G Sianos
Abstract (ENG): In Poland, the medical rescue system is based on the Anglo-American doctrine. However, on the contrary to the widespread opinion, it is not a copy of this model - it is an elaboration on that model.

Abstract (PL):
W Polsce system ratownictwa medycznego oparty jest o doktrynę anglo-amerykańską. Nie jest to jednak, wbrew powszechnej opinii, kopia tego modelu, co jej rozwinięcie do modelu pośredniego.

'17-23

Personality traits of medical rescue workers

Cechy osobowościowe ratownika medycznego

Authors: M Wojtasik, Z Kopański, I Brukwicka, J Malutnik
Abstract (ENG): Taking into consideration one’s personality when choosing profession may be a key factor of future success at work. The same goes for medical rescue workers.

Abstract (PL):
Celem badań była próba określenia najważniejszych cech osobowościowych ratownika medycznego potrzebnych w jego pracy zawodowej, w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w środowisku ratowników medycznych.

'24-27

The assessment of on-patrol-duty police officers’ knowledge on first aid in bullet wounds - a questionnaire study

Ocena wiedzy policjantów pełniących służbę patrolową w zakresie pierwszej pomocy w przypadku ran postrzałowych - badania ankietowe

Authors: K Korba, Z Kopański, G Sianos
Abstract (ENG): In recent years, an increase in the firearm-related crime rate and terrorist attacks has been observed. The consequence of that is an increase in the number of gunshot wounds. More often than not, a police officer on the patrol duty is the first person to deal with a gunshot wound. Their first aid skills at tending gunshot wounds are often priceless. The significance of that in the recent years has persuaded the author to undertake this study.

Abstract (PL):
W ostatnich latach obserwuje się wzrost przestępczości oraz aktów terrorystycznych z użyciem broni palnej, a w konsekwencji wzrost obrażeń postrzałowych. Jako jedni z pierwszych z tymi zdarzeniami mają do czynienia policjanci pełniący służbę patrolową. Ich wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ranach postrzałowych stają się nierzadko bezcenne. Aktualność tej tematyki skłoniła mnie do przeprowadzenia badań własnych.

'28-35

Patients under the influence of alcohol in the work of Hospital Emergency Rooms

Pacjenci znajdujący się pod wpływem alkoholu w pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Authors: M Olczak, Z Kopański, G Sianos
Abstract (ENG): Alcohol is a substance that causes a similar kind of addiction to that to drugs or other stimulants, as it affects people’s behaviour and thinking. Continuous use of alcohol is related to negative consequences in every aspect of the addicted person’s life. The whole organism is affected, with all its tissues and organs.

Abstract (PL):
Alkohol jest substancją powodującą podobne uzależnienie jak narkotyki czy inne używki, wpływa na nasze zachowanie, na tok myślenia. Ciągłe picie alkoholu wiąże się z negatywnymi konsekwencjami w każdej sferze życiowej osoby uzależnionej. Działa szkodliwie na cały organizm, wszystkie tkanki i narządy.

'36-43