<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2015


Paper TitlePage

Individual and collective health

Zdrowie jednostki i zbiorowości

Authors: M Woźniak, I Brukwicka, Z Kopański, R Kollár, M Kollárová, B Bajger
Abstract (ENG): The authors present selected aspects of individual and collective health. The focus is on the changing model of health related to the scientific achievements in the field of medicine, health sciences, and technology. The Marc Lalonde model and its implications are analysed. A short review of the determinants of health recognized contemporarily is offered.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia jednostki i zbiorowości. Zwrócili uwagę na zmieniający się model zdrowia powiązany z osiągnięciami nauk z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu oraz nauk technicznych. Skupili się na modelu Marc Lalonde i na implikacjach wynikających z tego modelu. Dokonali krótkiego przeglądu współcześnie wymienianych determinant zdrowia.

'01-03

The relationship between lifestyle and health

Związki stylu życia ze zdrowiem

Authors: M Woźniak, I Brukwicka , Z Kopański, R Kollár, M Kollárová, B Bajger
Abstract (ENG): The authors’ attention is on the differences in understanding what lifestyle is. The definition of lifestyle when pertaining to individuals and social groups is discussed. The factors characteristic of health behaviour are presented. The difficulties of maintaining healthseeking behaviour in respective decades of human life are discussed. The focus is on the attempts to relate lifestyle to health made by people of different professions, such as philosophers, poets, or writers. Methods of caring for one’s health as well as different types of passiveness towards health-seeking are characterised.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę na duże zróżnicowanie rozumienia stylu życia. Omówili znaczenie stylu życia w aspekcie jednostki i grupy społecznej. Scharakteryzowali czynniki cechujące zachowania zdrowotne. Podkreślili trudności w realizacji zachowań prozdrowotnych w poszczególnych dekadach życia ludzkiego. Zwrócili uwagę na próby powiązania stylu życia ze zdrowiem podejmowane przez ludzi różnych profesji, myślicieli, poetów, pisarzy).Scharakteryzowali sposoby dbania o zdrowie oraz różne typy bierności wobec działań prozdrowotnych.

'04-09

Health and health culture

Zdrowie i kultura zdrowotna

Authors: M Woźniak, I Brukwicka, Z Kopański, R Kollár, M Kollárová, B Bajger
Abstract (ENG): The authors have discussed the biomedical and holistic model of health with respect to the main differences between the two. The attention is paid to the meaning of the word “value” from the axiological standpoint. The significance of health as a value is presented. Healthseeking lifestyles are characterised taking into account physical activity, positive relationships with people, correct eating habits, active and passive leisure, personal hygiene, stress-management skills, and satisfaction level.

Abstract (PL):
Autorzy omówili biomedyczny i holistyczny model zdrowia zwracając uwagę na główne różnice pomiędzy nimi. Skupi się na znaczeniu „wartość” z aksjologicznego punktu widzenia, podkreślili także znaczenia zdrowia jako wartości. Scharakteryzowali prozdrowotne style życia zwracając uwagę na aktywność ruchową, pozytywne relacje międzyludzkie, prawidłowe żywienie, wypoczynek czynny i bierny, higienę osobista, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zadowolenie.

'10-14

Health as a resultant of various factors

Zdrowie jako wypadkowa działania różnych czynników

Authors: M Woźniak, I Brukwicka, Z Kopański, R Kollár, M Kollárová, B Bajger
Abstract (ENG): The authors have discussed selected matters related to the maintenance of good health. Eating habits are analysed and the use of stimulants and alcohol is stigmatised. Detailed stress reactions and their significance for a human organism are presented. The attention is paid to the very positive of physical activity for many system and organs. Physiological reactions of the organism related to physical activity are characterised.

Abstract (PL):
Autorzy omówili wybrane zagadnienia związane z utrzymaniem dobrego zdrowia. Scharakteryzowali nawyki żywieniowe, poddali krytyce stosowanie używek i alkoholu. Szczegółowiej omówili reakcje stresowe i ich znaczenia dla organizmu. Zwrócili również uwagę na bardzo pozytywne działanie aktywności ruchowej na wiele układów i narządów. Scharakteryzowali reakcje fizjologiczne organizmu związane z pracą fizyczna ( aktywnością ruchową).

'15-20

The European Union endeavours to promote healthy lifestyle

Działania Unii Europejskiej na rzecz promocji zdrowego stylu życia

Authors: M Woźniak, I Brukwicka, Z Kopański, R Kollár, M Kollárová, B Bajger
Abstract (ENG): The authors have presented EU endeavours related to health promotion. The attention has been paid to the major aims of various agencies and organisations across Europe. The Council of Europe’s project activities and selected pro-health programmes of the European Community have been briefly discussed. The role of the EU in shaping the local health policies has been scrutinised.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili działania UE na rzecz promocji zdrowia. Zwrócili uwagę na główne cele działań prozdrowotnych różnych agent europejskich. Omówili skrótowo działania projektowe Rady Europy, oraz niektóre programy prozdrowotne Wspólnoty Europejskiej. Scharakteryzowali także rolę Unii Europejskiej w kształtowaniu lokalnej polityki zdrowotnej

'21-26