<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2016


Paper TitlePage

The significance of family in bringing up children

Znaczenie rodziny w wychowaniu dziecka

Authors: J Kurasz, I Brukwicka , Z Kopański, R Kollár , M Kollárová , B Bajger , E Bojanowska
Abstract (ENG): The paper presents the significance of family from the perspective of Republic of Poland constitution and the Family and Guardianship Code. Family models and functions have been characterised. Styles of child upbringing that impact the children’s psyche have been discussed. The significance of the family environment for a child’s social and emotional development has been highlighted. What is more, mistakes in bringing children up have been analysed.

Abstract (PL):
Autorzy zarysowali znaczenie rodziny m.in. z punktu widzenia Konstytucji RP, oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, scharakteryzowali modele i funkcje rodziny, omówili swoiste style wychowania decydujące o sile oddziaływań na psychikę dziecka, podkreślili znaczenie środowiska rodzinnego na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, zaakcentowali także błędy wychowawcze powstające podczas wychowania dziecka.

'01-08

Upbringing difficulties in adolescence

Trudności wychowawcze wieku dorastania

Authors: J Kurasz, I Brukwicka , Z Kopański, R Kollár , M Kollárová , B Bajger , E Bojanowska
Abstract (ENG): The authors have discussed the genetic, gender-related, environmental, climactic, and cultural factors that impact children’s matura-tion. The emphasis is placed on the junior school period as a difficult time both for the child and the parents. The behaviour disorders and de-pressive behaviour that may accompany the period have been discussed.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę na czynniki genetyczne, płciowe, środowiskowe, klimatyczne, kulturowe mające znaczenie w dojrzewa-niu dziecka, podkreślili specyfikę wieku gimnazjalnego jako okresu trudnego, zarówno dla samego dziecka, jak i dla rodziców, omówili zabu-rzenia zachowania i zachowania depresyjne mogące towarzyszyć temu okresowi.

'09-12

Contemporary health-related dilemmas of adolescents and adults - anorexia

Współczesne dylematy zdrowotne młodzieży i dorosłych - anoreksja

Authors: J Kurasz, I Brukwicka , Z Kopański, R Kollár , M Kollárová , B Bajger , E Bojanowska
Abstract (ENG): The authors have presented selected aspects of the history of studying anorexia. The causes, symptoms and process of anorexia have been characterised. The attention has been paid on diagnostic and clinical problems related to the disease.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia z historii poznawania anoreksji, scharakteryzowali przyczyny jej powstawania, objawy oraz przebieg. Zwrócili uwagę na problemy diagnostyczne i lecznicze tej choroby.

'13-16

Contemporary and historical view on bulimia

O bulimii historycznie i współcześnie

Authors: A Szpytman, I Brukwicka, Z Kopański , R Kollár , M Kollárová , B Bajger, E Bojanowska
Abstract (ENG): The authors have presented the historical aspects of bulimia and characterised the mechanism and course of bulimic fits. The causes and outcomes of “ravenous hunger” as well as its diagnostics, treatment, and prognostics have been discussed.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili historyczne aspekty bulimii, scharakteryzowali mechanizm i przebieg napadu bulimicznego, omówili przyczyny i skutki „ wilczego głodu”, oraz rozpoznanie, leczenie i rokowanie w tej chorobie.

'17-20

ADHD - emotional and behaviour disorders in childhood and adolsecence

ADHD - zaburzenia zachowania i emocji wieku dziecięcego i młodzieńczego

Authors: A Kruk, I Brukwicka, Z Kopański, R Kollár, M Kollárová , B Bajger , E Bojanowska
Abstract (ENG): The authors have presented a brief history of ADHD and characterised its epidemiology and aetiology. The disorder has been presented with the stress on coexistent disturbances. The diagnostics of ADHD has been scrutinised.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili krótki rys historii zespołu ADHD, scharakteryzowali epidemiologię i etiologię zespołu, przedstawili obraz chorobowy, zwracając uwagę na współwystępujące z ADHD inne zakłócenia rozwoju, omówili także diagnostykę zespołu ADHD

'21-25

ADHD - therapeutic atmosphere

ADHD - atmosfera terapeutyczna

Authors: A Kruk, I Brukwicka, Z Kopański, R Kollár, M Kollárová , W Uracz, E Bojanowska
Abstract (ENG): The authors have presented the selected aspects of ADHD. The attention has been paid to the implementation of pharmacology. The therapies enhancing the development of children’s personalities have been characterised. What is more, the significance of treatment for the dominant ADHD-related disorders has been presented. The article brings up the issues of dietary supplementation consisting in applying medications to compensate for the shortage of polyunsaturated fatty acids, mainly omega-3 and omega-6, as well as the supplementation of magnesium and zinc. A lot of attention has been paid to the education of the family and the child with ADHD as well as to the correct approach to the child at school.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili wybrane aspekty terapii zespołu ADHD. Zwrócili uwagę na zasady stosowania farmakoterapii, scharakteryzowali terapie wspomagające rozwój osobowości dziecka, podkreślili znaczenie leczenia w odniesieniu do dominującego typu zaburzeń w obrazie ADHD, wspomnieli o dietach suplementacyjnych, polegających na podawaniu preparatów uzupełniających niedobory wielonasyconych kwasów tłuszczowych, głównie omega-3 i omega-6, a także suplementacji magnezu i cynku, dużo uwagi poświęcili edukacji rodziny dziecka z zespołem ADHD, oraz właściwego postępowania w szkole w stosunku do dziecka z tym zespołem.

'26-31

Anorexia and bulimia as perceived by adolescents - a questionnaire study

Młodzież o anoreksji i bulimii - badania ankietowe

Authors: A Szpytman, I Brukwicka, Z Kopański, R Kollár, M Kollárová , B Bajger, E Bojanowska
Abstract (ENG): The development of anorexia and bulimia causes a range of mental and somatic (organ-related) complications. Although the diseases are more and more widely recognised by professionals, adolescents seem to keep underestimating them.

Abstract (PL):
Anoreksja i bulimia, które rozwijając się wyzwalają w organizmie chorego szereg powikłań psychicznych i somatycznych (narządowych) jest coraz wyraźniej zauważana przez specjalistów, jednak chyba nadal niedoceniana przez młodzież.

'32-37