<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2016


Paper TitlePage

Humanity and suffering

Człowiek wobec cierpienia

Authors: R D’Costa, Z Kopański, I Brukwicka, ks. A Rogalski, ks. J Mierzwa , G Sianos, J Strychar
Abstract (ENG): Physical suffering and pain have always accompanied mankind. Everybody in their physical being can feel pain from the moment they are born until death. Suffering can be both physical and mental or spiritual. The problem of suffering is timeless, universal, and closely related to life as such. Is has been discussed by physicians, psychologists, clergymen, and philosophers since time immemorial, as all these groups are equally exposed to suffering. The authors of this article are, among others, clergymen and medical professionals. The views on suffering closely related to those represented by the Catholic Church have been presented. The attention has been paid to the fact that

Abstract (PL):
Cierpienie fizyczne towarzyszy ludzkości od zawsze. Z powodu swojej cielesności każdy ma uczucie bólu, który towarzyszy od chwili narodzin do śmierci. Cierpienie może mieć wymiar zarówno fizyczny jak i duchowy. Problem cierpienia jest ponadczasowy, zawsze aktual-ny i nierozerwalnie związany życiem. Od wieków jego temat podejmowany jest przez lekarzy, psychologów, księży, oraz filozofów, ponieważ ni-komu nie jest obcy. W zespole autorów niniejszego artykułu znaleźli się duchowni oraz przedstawiciele medycyny. Zaprezentowano poglądy na cierpienie zbieżne z naukami Kościoła Katolickiego. Zwrócono uwagę, że ludzie wierzący widzą cierpienie w perspektywie życia wiecznego, po-trafią doświadczać cierpienia ufając Bogu, uznając, że śmierć jest częścią Jego planu.

'01-07

Suffering and solace in palliative care

Cierpienie i jego łagodzenie w opiece paliatywnej

Authors: R D’Costa, Z Kopański, I Brukwicka, ks. A Rogalski, ks. J Mierzwa , G Sianos, J Strychar
Abstract (ENG): The authors have presented the most common classifications of suffering and discussed various aspects of mental suffering and physical pain. The have proceed on to discuss the origins of palliative care and emphasise the contemporary aims of palliative care.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili najczęściej stosowane podziały cierpienia, omówili różne aspekty cierpienia psychicznego, oraz bólu fi-zycznego. Następnie scharakteryzowali początki opieki paliatywnej na świecie i Polsce oraz podkreślili współczesne założenia opieki paliatywnej

'08-13

Patient satisfaction and the methods of its assessment

Satysfakcja pacjenta i metody jej pomiaru

Authors: M Maconko, Z Kopański, J Strychar, Ł Małek
Abstract (ENG): The authors have characterised the meaning behind patient satisfaction, referring to various definitions and learned opinions. They have discussed the significance of patient satisfaction. What is more, research tools, methods, and techniques used to measure patient satisfac-tion were characterised.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali znaczenie pojęcia satysfakcja pacjenta w odniesieniu do różnych definicji i poglądów różnych autorów. Omówili znaczenie pomiaru satysfakcji pacjenta. Scharakteryzowali metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane do oceny satysfakcji pacjenta.

'14-19

Patient’s rights – selected issues

Prawa pacjenta – wybrane zagadnienia

Authors: A Karpińska, Z Kopański, J Strychar, Ł Małek
Abstract (ENG): The authors have presented selected definitions of patient’s rights and characterised patient’s rights from the historical point of view. They have discussed selected patient’s rights and the role of the Patient’s Rights Office

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili wybrane definicje praw pacjenta, scharakteryzowali prawa pacjenta z punktu widzenia historycznego, omówili wybrane prawa pacjenta oraz rolę Rzecznika Prawa Pacjenta

'20-25

Patient’s rights and the contemporary nursing model

Prawa pacjenta a model współczesnego pielęgniarstwa

Authors: A Karpińska, Z Kopański, J Strychar, Ł Małek
Abstract (ENG): Patient’s rights have been developing along with the progress in all the aspects of human life. They serve as human right’s narrowed down. Currently, adhering to patient’s rights is not only a legal obligation; it is a moral obligation. Because the topic is very much around, the author decided to study the issue.

Abstract (PL):
Prawa pacjenta rozwijały się wraz postępem we wszystkich dziedzinach życia, stanowią konkretyzację praw człowieka. W obecnych czasach przestrzeganie praw pacjenta to nie tylko obowiązek prawny ale również zobowiązanie moralne. Duża aktualność tematyki skłoniła mnie do badań własnych.

'26-35

Patients’ satisfaction with E.R. treatment with a special emphasis on nursing care

Satysfakcja pacjentów z pobytu w SOR ze szczególnym uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej

Authors: M Maconko, Z Kopański, J Strychar, Ł Małek
Abstract (ENG): Patients’ satisfaction with the care they receive is a very important element in the assessment of medical services. Thanks to meeting patients’ expectations, a higher standard of service provided can be reached, as patients play a crucial part in healthcare facilities and other medical institutions. Nowadays, patients’ expectations towards medical services provided to them are steadily rising.

Abstract (PL):
Satysfakcja pacjenta ze sprawowanej opieki to niezwykle istotny element stosowany w ocenie jakości medycznych usług. Dzięki spełnieniu oczekiwań pacjenta, który w zakładach opieki zdrowotnej i innych podmiotach leczniczych odgrywa kluczową rolę, osiągnąć można wysoką jakość świadczonych usług. Współcześnie obserwuje się stale rosnące oczekiwania pacjentów pod względem świadczonym usług medycznych.

'36-42