<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2016


Paper TitlePage

Ageing society as an interdisciplinary issue, part 1)

Starzejące się społeczeństwo jako problem interdyscyplinarny cz.1.

Authors: A Muzyczka, Z Kopański, I Brukwicka, M Kochman , B Bajger , S Jastrjemska
Abstract (ENG): Old age as a social phenomenon can be analysed from many viewpoints. The entire Europe is gradually ageing. In Poland, this trend is accelerating. The increase in the average life expectancy is undoubtedly a civilisational success, as social development is usually related to the improved economic conditions. Social development is a proof of improved living conditions, as a result of which the possibilities to maintain and improve health appear. In turn, health is essential for sustained social development.

Abstract (PL):
Starość jako zjawisko społeczne można analizować z wielu punktów widzenia. W całej Europie postępuje proces sukcesywnego starzenia demograficznego. Polska jest społeczeństwem, w którym to zjawisko postępuje bardzo szybko. Wydłużenie średniej długości życia jest niezaprzeczalnym sukcesem cywilizacyjnym, rozwój społeczny jest bowiem zwykle powiązany z poprawą sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, i świadczy o polepszaniu warunków życia społeczeństwa, w wyniku czego tworzą się możliwości dla utrzymania i poprawy zdrowia, które jednocześnie jest niezbędne dla trwałego rozwoju społecznego.

'01-05

Ageing society as an interdisciplinary issue, part 2

Starzejące się społeczeństwo jako problem interdyscyplinarny cz.2.

Authors: A Muzyczka, Z Kopański, I Brukwicka, M Kochman , B Bajger , S Jastrjemska
Abstract (ENG): The outcome of longevity are difficult psychological, social, and medical problems that result from the transformations of the social structures. Some countries, Poland among them, are not prepared for it. The last several dozen years witnessed the growing percentage of elderly people, which is unprecedented in the history of civilisation. This makes us approach the matter of ageing society in an interdisciplinary manner.

Abstract (PL):
Efektem wydłużania życia człowieka są trudne do rozwiązania problemy natury psychologicznej, społecznej i medycznej będące wynikiem procesu przeobrażania się struktury społecznej, na co niektóre kraje, w tym Polska nie są przygotowane. Ostatnie kilkadziesiąt lat to proces wzrostu odsetka ludzi starych na świecie w stopniu nieobserwowanym dotąd nigdy w historii cywilizacji. To decyduje, że współcześnie coraz częściej do problematyki starzenia się społeczeństw podchodzi się interdyscyplinarnie

'06-10

Professional work in human life

Praca zawodowa w życiu człowieka

Authors: G Zdun, Z Kopański, I Brukwicka, S Jastrjemska
Abstract (ENG): The authors have defined the concept of work and emphasised the freedom to interpret its significance from different perspectives: social, economic, philosophical, and historical ones. Other aspects of work have been underlined as well, for example its educational and solidarity dimensions. The worth of work in the times of intensifying unemployment has been discussed as well. The question of work satisfaction level has been scrutinized. Emotional aspects of work have been addressed. The meaning of effectiveness and motivation has been presented.

Abstract (PL):
Autorzy zdefiniowali pojęcie pracy, zwrócili uwagę na możliwość interpretowania jej znaczenia w różnych aspektach: społecznym, ekonomicznym, filozoficznym, historycznym, podkreślili także inne aspekty pracy, jak chociażby wartości kształcące czy solidarnościowe. Odnieśli się także do wartości pracy w obecnych czasach, czasach rosnącego bezrobocia. Omówiono ponadto pojęcie zadowolenia z pracy. Zwrócono uwagę na aspekty emocjonalne wiązane z wykonywaną pracą. Podkreślono znaczenie wydajności oraz motywacji pracowników do pracy.

'11-15

Satisfaction with work

Zadowolenie z pracy

Authors: G Zdun, Z Kopański, I Brukwicka, S Jastrjemska
Abstract (ENG): The authors have focused on the significance of satisfaction with one’s work. They have discussed the importance of the factors that can increase work satisfaction, like the work environment and employees’ personal traits. They have emphasised the fact that work can fulfil one’s psychological needs like the possibility of development, self-realisation, and improving one’s self-esteem. Work addresses also one’s psychosocial needs like building relationships with co-workers and superiors, a need to have an inner balance between physical and mental effort, and economic needs addressed by the salary. Satisfaction with work can build self-esteem and allow one to realize oneself. A satisfied employee is more involved, less frequently absent, and more honest towards the work and employer. Professional satisfaction has a great significance on the general level of satisfaction with life. The authors have also addressed nurses’ satisfaction with work and discussed the factors that determine the satisfaction with work in general.

Abstract (PL):
Autorzy skupili się na znaczeniu zadowolenia z pracy. Podkreślili znaczenie czynników podnoszących satysfakcję z pracy, m.in. znaczenie środowiska pracy oraz cech osobowościowych pracownika. Zwrócili uwagę, że praca spełnia potrzeby psychiczne -dotyczące osobowości np. możliwość rozwoju, samorealizacji i poczucia własnej wartości potrzeby psychospołeczne, czyli buduje relacje ze współpracownikami i przełożonymi, potrzeby równowagi wewnętrznej organizmu, czyli równowagi fizycznej i psychicznej w zakresie znacznego obciążenia a także potrzeby ekonomiczne, czyli wynagrodzenie. Satysfakcji z pracy buduje poczucie własnej wartości i powala zaspokajać potrzeby do samorealizacji. Istotnym jest, że zadowolony pracownik wykazuje się większym zaangażowaniem, niską absencją a jego stosunek do pracy i pracodawcy jest bardziej uczciwy. Satysfakcja zawodowa ma duży wpływ na ogólny poziom satysfakcji życiowej. Następnie autorzy skupili się na satysfakcji z pracy wśród pielęgniarek oraz omówili czynniki determinujące zadowolenie z pracy.

'16-21

Selected aspects of temporary and permanent teeth phisiology - the role of nutrients

Wybrane zagadnienia z fizjologii zębów mlecznych i stałych - rola składników odżywczych

Authors: P Herman, W Uracz, Z Kopański, I Brukwicka
Abstract (ENG): The authors emphasised the fact that the process of teething is impacted by both local and systemic factors such as: nutrition during pregnancy, nutrition during breastfeeding, feeding the child. They have characterised the development stages of teeth, the processes of shaping and mineralisation, and the tissue-related needs of a child’s organism. A great emphasis was placed on the gradual “maturation” of the teeth enamel morphology and the needs for particular nutrients.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, że na przebieg wyrzynania się zębów mają wpływ czynniki miejscowe, a także ogólnoustrojowe takie jak: odżywianie kobiet w ciąży, odżywianie podczas karmienia, żywienie dziecka. Scharakteryzowali etapy rozwoju zębów, kształtowania i mineralizacji uzębienia i wynikające stąd zapotrzebowania tkankowe organizmu dziecka. Duży nacisk położyli na stopniowe „dojrzewanie” morfologii szkliwa i powstające zapotrzebowania składnikowe.

'22-24

Proper diet and its impact on oral cavity

Prawidłowa dieta i jej wpływ na jamę ustną

Authors: P Herman, W Uracz, Z Kopański , I Brukwicka, S Jastrjemska
Abstract (ENG): The authors have pointed out that correct nutrition is one of the factors that lead to the correct development of chewing organs and maintaining the good condition of oral cavity tissues. They have discussed the significance of nutrients, emphasising their role in physiological processes and in the maintenance of good oral cavity condition. Improper diet of children can cause the oral cavity condition to change, affecting the mucosa, causing improper periodontium tissues development, contributing to dental caries, and causing enamel erosion. Proper diet is an important factor, among others, in odontogenesis – the development of temporary and permanent teeth. Therefore, it is crucial to supply one’s organism with the nutrients needed for correct mineralisation and protein structure formation. Improper nutrition may decrease the quality of saliva and lower its productivity.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę, że właściwe odżywianie jest jednym z czynników prowadzących do zachowania prawidłowego rozwoju narządu żucia i utrzymania tkanek jamy ustnej w dobrej kondycji. Omówili znaczenie poszczególnych składników pokarmowych, podkreślając ich rolę w przebiegu procesów fizjologicznych a także ich znaczenie dla prawidłowego stanu jamy ustnej. Nieprawidłowe odżywianie dzieci może bowiem powodować zmiany w jamie ustnej, między innymi na błonie śluzowej, nieprawidłowości rozwoju tkanek przyzębia, przyczynić się do postania próchnicy, a także powodować erozję szkliwa. Prawidłowe odżywianie jest ważnym czynnikiem między innymi w procesie odontogenezy- gdy rozwijają się zawiązki zębów mlecznych i stałych, dlatego bardzo ważne jest to, by w tym okresie dostarczyć organizmowi produkty niezbędne dla prawidłowej mineralizacji i formowania się struktury białkowej. Złe odżywianie może także powodować zmiany jakościowe śliny oraz zmniejszyć jej produktywność.

'25-29

Diet-related masticatory apparatus diseases in children

Dietozależne choroby narządu żucia u dziec

Authors: P Herman, W Uracz, Z Kopański , I Brukwicka, S Jastrjems
Abstract (ENG): The authors have presented the selected pathologies of oral cavity in children developing as the result of improper nutritional habits. They have discussed, among others, the aetiology of mouth ulcer, contact stomatitis and lip inflammation, as well as the development of tooth hypoplasia. A lot of attention is paid to the development of dental caries resulting from nutritional anomalies.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili wybrane patologie jamy ustnej u dzieci rozwijające się na wskutek nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Omówili m.in. etiologię tworzenia się aft, kontaktowego zapalenia jamy ustnej i/lub warg, rozwoju zębów z hipoplazją. Szczególnie dużo uwagi poświęcili rozwojowi próchnicy w aspekcie nieprawidłowości żywieniowych.

'30-32