<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2017


Paper TitlePage

Oral cavity as a diverse environment for microorganisms

Jama ustna jako zróżnicowane środowisko bytowania drobnoustrojów

Authors: U Paśnik, I Brukwicka, B Błaszczak, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): The authors have presented the anatomical and histological structure of the oral cavity. They have emphasised the fact that soft tissue, hard tissue, saliva, and gingival crevicular fluid are present. The mucous membrane is covered with non-keratenised epithelium and also in some parts (mainly those exposed to mechanical forces, predominantly when chewing) with keratinised epithelium. The structure of the oral cavity epithelial tissue impacts its many functions. Its main roles are to cover and protect the deeper-lying tissues from mechanical damage, the impact of pathogens (like bacteria and protozoa), and drying-up. The characteristic structure and folds of the mucosa guarantees the existence of ecosystems in the oral cavity. The authors have emphasised that the development of the oral cavity microflora is determined by a range of factors, such as temperature, oxidation / reduction potential, oral cavity pH, diet, the use of anti-bacterial medications, and the use of prostheses.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili budowę anatomiczno-histologiczną jamy ustnej. Podkreślili obecność w strukturze jamy ustnej m.in. tkanki miękkiej, tkanki twardej, śliny, płynu dziąsłowego. Błona śluzowa jest pokryta nabłonkiem nierogowaciejącym, a w niektórych częściach (głównie narażonych na działanie sił mechanicznych powstających szczególnie w trakcie żucia) - nabłonkiem rogowaciejącym. Struktura tkanki nabłonkowej jamy ustnej warunkuje szereg jej funkcji. Pełni ona przede wszystkim funkcje osłaniające i ochronne, czyli zabezpiecza tkanki leżące głębiej przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem patogenów (np. bakterie, pierwotniaki) oraz wysychaniem. Charakterystyczna struktura i pofałdowanie błony śluzowej gwarantuje występowanie na obszarze jamy ustnej szeregu ekosystemów. Autorzy podkreślili, że rozwój mikroflory jamy ustnej jest determinowany szeregiem czynników, m.in. temperaturą, potencjałem oksydacyjno-redukcyjnym, pH jamy ustnej, odżywianiem, stosowaniem środków przeciwbakteryjnych, obecnością protez ruchomy.

'01-04

Oral cavity microflora

Mikroflora jamy ustnej

Authors: U Paśnik, I Brukwicka, B Błaszczak, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): The authors have emphasised that the natural flora of the oral cavity is determined in childhood and evolves with age, impacted by various environmental and behavioural factors. The bacterial flora of oral cavity develops in terms of quantity and quality. Some microorganisms have a certain predilection to defined biocenoses of oral cavity. For example, at the surface of the mouth and lips there are cocci of the Propionibacterium and Corynebacterium species. These microorganisms are detectable on the borderline between skin and oral cavity. Proceeding deeper down the cavity, one can encounter Gram-negative cocci of the Neisseria and Veillonella species and some Gram-positive bacilli of the Actinomyces species. An infrequent species on the buccal cavity is S. vestibularis, a type of Fusobacterium, i.e. anaerobic, black-pigmenting, Gram-negative bacilli.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę, że naturalna flora jamy ustnej ustala się w wieku dziecięcym i stopniowo wraz z wiekiem zmienia się pod wpływem różnych czynników tak środowiskowych jak i behawioralnych. Stopniowo wraz z wiekiem dochodzi rozwoju ilościowego i jakościowego flory bakteryjnej jamy ustnej. Niektóre drobnoustroje występują w pewną predylekcją do określonych biocenoz jamy ustanej. I tak np. na powierzchni ust i warg występują głównie ziarenkowce z rodzaju Micrococcus I Staphylococcus oraz Gram-dodatnie pałeczki z rodzaju Propionibacterium I Corynebacterium. Są to mikroorganizmy wykrywane na pograniczu skóry i jamy ustnej. Idąc dalej w głąb jamy ustnej spotkać można Gram-ujemne ziarenkowce z rodzaju Neisseria I Veillonella oraz część pałeczek Gram- dodatnich z rodzaju Actinomyces. Bardzo rzadko w przedsionku warg wykrywa się S.vestibularis, rodzaj Fusobacterium czyli beztlenowe pałeczki Gram-ujemne czarnopigmentujące.

'05-09

Home and specialist oral cavity prophylaxis

Profilaktyka domowa i specjalistyczna jamy ustnej

Authors: A Kopeć, I Brukwicka, B Błaszczak, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): The authors have discussed the selected issues related to oral cavity prophylaxis. They have paid special attention to home prophylaxis. They have emphasised the significance of education for correct oral cavity hygiene and the methods of identifying dental plaque (colorimetric methods). They have discussed various techniques of teeth brushing and emphasised the importance of selecting the toothpaste individually for one’s teeth. The same should be done with supplementary hygiene products used to clean interdental spaces (dental floss, toothpicks, interdental brushes, irrigators). As far as the specialist prophylaxis is concerned, the authors claim it to be the first stage of treating inflammations. It consists in periodical control, the choice of an appropriate, beneficial program of domestic hygiene, cleaning the teeth mechanically, dental crowns and necks polishing, and using chemicals containing fluorine.

Abstract (PL):
Autorzy omówili wybrane zagadnienia dotyczące profilaktyki zdrowej jamy ustnej. Szczegółowiej scharakteryzowali zabiegi profilaktyki domowej. Podkreślili znaczenie edukacji na rzecz prawidłowej higienizacji jamy ustnej oraz metod identyfikacji płytki nazębnej ( metody kolorymetryczne), omówili różne techniki szczotkowania zębów, zwrócili uwagę na konieczność indywidualnego doboru pasty do zębów oraz środków uzupełniających tzn. przyborów do higieny przestrzeni międzyzębowych (nić dentystyczna, wykałaczki, szczoteczki międzyzębowe, irygator). W profilaktyce specjalistycznej podkreślili, iż stanowi ona pierwszy etap leczenia zapaleń. Polega na okresowych badaniach kontrolnych, wyborze odpowiedniego, korzystnego programu higieny domowej, mechanicznym oczyszczaniu zębów, skalingu naddziąsłowym, polerowaniu koron i szyjek zębów, stosowaniu preparatów zawierających w składzie fluor.

'10-14

Oral cavity problems during pregnanc

Problemy zdrowotne jamy ustnej u kobiet w ciąży

Authors: B Błaszczak, Piotrowska M, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): Pregnancy is a special period for future mothers. Their organisms undergo changes that impact their oral cavities, too. The authors have paid attention to both systemic pregnancy implications, like the tendency to hypotension, hypercoagulability, polyuria, nausea, vomiting, and to limitations in pharmacotherapy and dental radiological diagnostics. Also, they have emphasised the role of local lesions in the oral cavity pathology development. They have discussed the significance of the changes in oral cavity microflora, dental plaque, and the change of nutritional habits (e.g. high-carbohydrate diet).

Abstract (PL):
Ciąża jest szczególnym okresem dla przyszłej mamy. W tym czasie w organizmie ciężarnej powstają zmiany, które mają wpływ stan jamy ustnej. Autorzy zwrócili uwagę zarówno na implikacje ogólnoustrojowe wynikające z ciąży np. tendencję do niedociśnienia, nadkrzepliwości, częstomoczu, nudności i wymiotów, a także ograniczenia w zakresie farmakoterapii czy stomatologicznej diagnostyki radiologicznej. Podkreślili także rolę zmian miejscowych w rozwoju patologii jamy ustnej. Omówili znaczenie m.in. zmian mikroflory jamy ustnej, płytki nazębnej, zmianę nawyków żywieniowych (np. dieta bogatowęglowodanowa).

'15-19

Oral cavity disease prophylaxis in pregnant women and breastfeeding mothers

Profilaktyka chorób jamy ustnej u kobiet w ciąży i matek karmiących

Authors: B Błaszczak, Piotrowska M, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): Pregnant women should familiarise themselves with the expectations of this special period and of the new life they are responsible for even before they plan to get pregnant. This kind of knowledge is crucial for the correct course of the pregnancy and the development of a child. It extends also to the health and hygiene of oral cavity. The authors have emphasised the importance of proper nutritional habits. They have paid attention to the role of nutrients in correct development and mineralisation of teeth. They have discussed the significance of vitamin A, C, and D deficiency, as well as iron, calcium, and protein deficiency for the development of the oral cavity pathology. The harmful effects of using stimulants during pregnancy have been pointed out. The authors have underlined the fact that taking stimulants not only deteriorates the condition of the oral cavity, but also it threatens the child itself, introducing the risk of developmental defects, miscarriage and perinatal death. The authors have also paid attention to the role of pro-health prophylaxis aimed at maintaining a good condition of oral cavity during pregnancy.

Abstract (PL):
Kobieta ciężarna jeszcze przed zajściem w ciążę powinna posiąść wiedzę z zakresu wymagań, jakie ten szczególny okres stawia przed nią jako przed osobą, która staje się odpowiedzialna za nowe życie. Wiedza ta ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży oraz rozwoju dziecka, a dotyczy również zdrowia i higieny jamy ustnej. Autorzy podkreślili znaczenie dbałości o prawidłowe nawyki żywieniowe. Zwrócili uwagę na rolę poszczególnych składników żywieniowych w prawidłowym rozwoju i mineralizacji zębów. Omówili znaczenie niedoborów witamin A,C,D, niedoboru żelaza, wapnia a także białka dla rozwoju patologii jamy ustnej. Wskazali szkodliwe działanie używek przyjmowanych podczas ciąży. Podkreślili, że przyjmowanie używek nie tylko pogarsza stan zdrowia jamy ustnej ciężarnej, ale także zagraża samemu dziecku, niosąc ryzyko powstania wad rozwojowych, poronienia lub śmierci okołoporodowej. Autorzy zwrócili również uwagę na rolę profilaktyki prozdrowotnej mającej na celu zapewnienie zdrowej jamy ustnej podczas ciąży.

'20-22

Oral cavity disease prophylaxis in pregnant women and breastfeeding mothers – a questionnaire study

Profilaktyka chorób jamy ustnej u kobiet w ciąży i matek karmiących – badania ankietowe

Authors: B Błaszczak, M Piotrowska, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): Pregnancy is a period when the woman’s oral cavity is highly susceptible to change. Therefore, the regular and correct mouth hygiene is so important for preventing diseases which could impact the foetal development and threaten the child.

Abstract (PL):
Ciąża jest okres szczególnej podatności jamy ustnej na skutki przemian w organizmie kobiety. Dlatego tak ważna jest prawidłowa, regularna higiena jamy ustnej, mająca na celu uniknięcie rozwoju chorób jamy ustnej ciężarnej i ich negatywnego wpływu na rozwój płodowy i zdrowie dziecka.

'23-26

The impact of oral cavity hygienisation on the changes of selected indices of periodontal tissue and dental plaque

Wpływ higienizacji jamy ustnej na zmiany wybranych wskaźników tkanek okołozębowych i płytki nazębnej

Authors: B Błaszczak, A Kopeć, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): Periodontitis is a chronic inflammatory disease which leads to the damage to periodontal tissues. This disease is an outcome of improper balance between the infection with Gram-negative bacteria and the immunological response of the host. In order to prevent the disease, appropriate prophylaxis if of crucial importance.

Abstract (PL):
Zapalenie przyzębia jest przewlekłą chorobą zapalną, która prowadzi do uszkodzenie tkanek przyzębia. Schorzenie to powstaje na skutek zaburzonej równowagi między zakażeniem bakteriami Gram-ujemnymi a odpowiedzią immunologiczną gospodarza. Ważne w zapobieganiu choroby jest profilaktyka.

'27-35