<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2017


Paper TitlePage

Selected aspects of human ageing process

Wybrane aspekty procesu starzenia się człowieka

Authors: J Wierzbicka, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, F Furmanik
Abstract (ENG): The authors have discussed physiological changes happening in human organism on subsequent stages of life. They have placed their emphasis on demographic processes in many societies that lead to the increase in the percentage of old-aged citizens. The attention is paid to theories on the organism ageing. Selected independent variables of this process have been discussed. The authors have emphasised the role of mentality in ageing processes and the significance of socioeconomic factors for the progressive ageing..

Abstract (PL):
Autorzy omówili zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka w poszczególnych dekadach życia. Zwrócili uwagę na procesy demograficzne zachodzące w wielu społeczeństwach prowadzące do szybkiego wzrostu odsetka ludzi w starszym wieku. Skupili uwagę na niektórych teoriach tłumaczących starzenie się organizmu. Omówili rolę wybranych preduktorów tego procesu. Podkreślili rolę psychiki w procesach starzenia oraz znaczenie socjoekonomicznych czynników dla postępu tego procesu.

'01-06

Traumas in senile age

Urazy w wieku senioralnym

Authors: J Wierzbicka, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, F Furmanik
Abstract (ENG): The authors have characterised the causes of traumas in senile age. The significance of pain has been emphasised as frequently enough, it makes physical activity much more difficult for the elderly. The attention has been paid to the fact that limited mobility may have a series of dangerous consequences. The implications of that immobilisation have been discussed in the second part of the article. The authors have underlined that the elderly’s condition and capabilities can be assessed, for instance using the Comprehensive Geriatric Assessment or Overall Geriatric Assessment scale. Also, the support for the prophylaxis of traumas in elderly age has been discussed in further detail.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali przyczyny urazów jakich doznają ludzie w starszym wieku. Podkreślono znaczenie dolegliwości bólowych, często w dużym stopniu utrudniających aktywność fizyczną w wieku senioralnym. Zwrócono uwagę, że ograniczenia sprawności ruchowej poprzez unieruchomienie niosą za sobą szereg niebezpiecznych konsekwencji. Implikacje tego typu unieruchomień omówiono w dalszej części artykułu. Autorzy podkreślili, że możliwości życiowe osób starszych są możliwe do oceny np. przy pomocy Kompleksowej Oceny Geriatrycznej lub Całościowej Oceny Geriatrycznej. Omówili także szczegółowiej działania na rzecz profilaktyki urazów w starszym wieku.

'07-11

Periodontium diseases, dental caries, and chewing function deterioration in senile age

Choroby przyzębia, próchnica zębów oraz pogorszenie wydolności żucia w starszym wieku

Authors: A Dutkowska, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, F Furmanik
Abstract (ENG): The authors have emphasised the fact that the prevention of oral cavity ailments such as dental caries or periodontium diseases has an impact on the ability to retain one’s teeth, and thus also on the functioning of the stomatognathic system. They have paid attention to the creation of bacterial biofilm. They have discussed the significance of oral cavity hygiene in the prophylaxis and treatment of dental caries and periodontium diseases. The have proceeded on to focus on one of the most easily observable oral cavity changes, namely the passive teeth eruption. They have also characterised the deterioration of chewing quality which progresses with age.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, że zapobieganie chorobom w jamie ustnej takim jak próchnica czy choroba przyzębia warunkuje utrzymanie swojego uzębienia, a tym samym prawidłowe funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Zwrócili uwagę na rolę tworzącego się biofilmu bakteryjnego. Omówili znaczenie higieny jamy ustnej w profilaktyce jak i leczeniu procesu próchnicowego i chorób przyzębia. Następnie skupili się na jednej z najbardziej widocznych zmian pojawiających się w jamie ustnej w starszym wieku tj. biernym wyrzynaniu zęba. Scharakteryzowali także postępujący wraz z wiekiem proces pogorszenia wydolności żucia.

'12-15

Oral cavity and tongue mucosa lesions in the elderly

Zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej i języka u ludzi w starszym wieku

Authors: A Dutkowska, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, F Furma
Abstract (ENG): The authors have emphasised the fact that oral cavity mucosa is a reflection of the overall condition of one’s organism. Oral cavity mucosa lesions may be caused by oral cavity pathology, but they may well signify general systemic diseases. The attention has been paid to the fact that the frequency of oral cavity mucosa diseases increases along with age. This is caused by, among others, decreased salivation, mucosal lesions, decreased immunological system efficiency, greater frequency of general systemic diseases, and polypragmasy. The second part of the article discusses the most frequent chronic mucosa and skin diseases that appear in the oral cavity mucosa in senile age. The attention has been paid to pathophysiology and diagnostics of precancerous lesions. The incidence of squamous cell cancer has been discussed.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, że błona śluzowa jamy ustnej odzwierciedla stan zdrowia całego organizmu. Zmiany występujące na błonie śluzowej jamy ustnej mogą być wyrazem patologii jamy ustnej, mogą jednak być wyrazem choroby ogólnoustrojowej. Zwrócono uwagę, że wraz z wiekiem zwiększa się częstość występowania chorób błony śluzowej jamy ustnej. Spowodowane jest to m.in. zmniejszonym wydzielaniem śliny, zmianami błony śluzowej, zmniejszoną wydolnością układu immunologicznego, częstszym występowaniem chorób ogólnoustrojowych, oraz polipragmazją. W dalszej części artykułu zostały omówione najczęstsze przewlekłe choroba śluzówkowo-skórna, występuje na błonie śluzowej jamy ustnej w starszym wieku, zwrócono uwagę na patofizjologię i diagnostykę zmian przedrakowych, omówiono występowanie raka płaskonabłonkowego w jamie ustnej.

'16-19

Xerostomia in elderly

Kserostomia u ludzi w podeszłym wi

Authors: A Dutkowska, , I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, F Furmanik
Abstract (ENG): The authors have discussed xerostomia, which is also called a subjective feeling of dryness in oral cavity caused by decreased salivation. They have characterised the pathophysiology of this process, emphasising the physiological significance of proper salivation and saliva composition. They have underlined the fact that xerostomia is most frequently a symptom of co-existent systemic diseases and very rarely a separate ailment. The diseases which can impair the secretory glands are AIDS, hyperthyroidism, type I diabetes, lithiasis, salivary gland inflammations, pernicious anaemia, avitaminosis (B1, B2, B6 i B12). The elderly might experience xerostomia alongside Parkinson’s or Alzheimer’s. The attention here has been paid to the fact that xerostomia might be a consequence of a range of medications. The significance of diet for mucosal lesions in the elderly has been discussed.

Abstract (PL):
Autorzy omówili kserostomię nazywaną subiektywnym odczuwaniem suchości jamy ustnej wywołanym zmniejszonym wydzielaniem śliny. Scharakteryzowali patofizjologię tego procesu, podkreślając znaczenie fizjologiczne prawidłowego wydzielania i składu śliny. Podkreślili, że kserostomia zazwyczaj jest objawem współistniejących chorób ogólnoustrojowych, bardzo rzadko jest oddzielną jednostką chorobową. Choroby, które doprowadzają do upośledzenia gruczołów wydzielniczych to AIDS, nadczynność tarczycy, cukrzyca typu I, kamica i stan zapalny gruczołów ślinowych, niedokrwistość Addisona i Biermera., awitaminoza (B1, B2, B6 i B12). U osób w wieku podeszłym kserostomia występuje u chorych z zespołem Parkinsona oraz Alzheimera. Zwrócono także uwagę, że kserostomia może być następstwem stosowania szeregu leków. Omówiono ponadto znaczenie diety w kształtowaniu zmian śluzówkowych u ludzi w starszym wieku.

'20-23

Exposure to traumas in senility

Stopień narażenia na urazy w wieku senioralnym

Authors: J Wierzbicka, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, F F
Abstract (ENG): Falls in the elderly are a major health problem associated not only with the physical trauma, but also with psychological consequences. Exposure to trauma significantly increases with age.

Abstract (PL):
Upadki osób w podeszłym wieku stanowią poważny problem zdrowotny związany nie tylko z urazem fizycznym, ale także konsekwencjami psychicznymi. Stopień narażenia na urazy znacząco nasila się wraz z wiekiem.

'24-33

Oral cavity hygiene in the elderly age

Higiena jamy ustnej u osób w wieku senioralnym

Authors: A Dutkowska, I Brukwicka, Z Kopański, J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): The subject of oral cavity hygiene in elderly people has been raising interest for many years. Currently elderly people constitute a growing percentage of population. High topicality of this issue convinced me to do my own research.

Abstract (PL):
Higiena jamy ustnej wśród ludzi w starszym wieku jest tematyką, która budzi zainteresowanie już od wielu lat. Obecnie coraz większą grupę wśród populacji stanowią seniorzy. Duża aktualność tematu przekonała mnie do badań własnych.

'33-44