<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2017


Paper TitlePage

Selected aspects of the urinary system anatomy and physiology

Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii układu moczowego

Authors: M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors have presented an overview of the anatomy and physiology urinary system. They paid attention to the selected anatomical and physiological aspects that have particular consequences in the pathology of the system.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili w zarysie anatomię i fizjologię układu moczowego. Zwrócili uwagę na wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii mające szczególne konsekwencje w rozwoju patologii tego układu.

'01-05

Haematuria – the general overview of the ailment

Krwiomocz – ogólna charakterystyka zjawiska

Authors: M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors have presented an overview of haematuria. They have paid attention to its macroscopic and microscopic form, emphasising the criteria of microscopic diagnosis. They have discussed the significance of screening (dipstick test) in the diagnostics of haematuria, taking into account its advantages and drawbacks. They have characterised the microscopic methods of urine residue analysis, pointing out the causes of imprecise results. They have discussed the significance of the shape of erythrocytes in the residue for the haematuria diagnosis. They have emphasised the fact that a valuable method of analysing urine residues in order to locate the source of bleeding is examining the residues using a phase-contrast microscope to find dysmorphic erythrocytes or assessing the content of urinary cast. Also, the main principles of immediate actions in cases of haematuria have been presented.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili charakterystykę krwiomoczu, zwrócili uwagę na jego makroskopową i mikroskopową postać, podkreślając kryteria mikroskopowe rozpoznania. Omówili znaczenie badań skryningowych (testów paskowych) w wykrywaniu krwiomoczu, zwracając uwagę na wady i zalety metody, scharakteryzowali także mikroskopowe metody badania osadu moczu wskazując przyczyny zafałszowania wyników. Omówili ponadto znaczenie kształtu erytrocytów w osadzie dla diagnostyki krwiomoczu. Zwrócili uwagę, że wartościową metodą badania osadu moczu dla określenia miejsca krwawienia w drogach moczowych jest ocena osadu w mikroskopie kontrastowo-fazowym nakierowana na poszukiwanie erytrocytów dysmorficznych bądź ocena zawartości wałeczków erytrocytalnych. Podali również główne zasady działania doraźnego w przypadku krwiomoczu.

'05-08

Renal causes of haematuria

Nerkowe przyczyny krwiomoczu

Authors: M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors have discussed the renal causes of haematuria. They have characterised the selected epidemiological, pathomorphological, and clinical aspects of malignant kidney tumours in adults. They have paid attention to the genetic background of their development and emphasised the fact that the beginning of the sickness is very often accompanied by no symptoms. They have also underlined the occurrence of paraneoplastic syndromes accompanying malignant kidney tumours. They have proceeded on to explain the most common malignant tumour in children – Wilms’ tumour. Subjected to analysis were also: kidney injuries, kidney vessels diseases, renal vein thrombosis, renal tuberculosis.

Abstract (PL):
Autorzy omówili nerkowe przyczyny krwiomoczu. Scharakteryzowali wybrane aspekty epidemiologiczne, patomorfologiczne i kliniczne nowotworów złośliwych nerek u dorosłych, zwrócili uwagę na tło genetyczne ich rozwoju, podkreślili często bezobjawowy początek choroby, oraz występowanie zespołów paraneoplastycznych towarzyszących nowotworom złośliwym nerek. Następnie omówili najczęściej występujący nowotwór złośliwy u dzieci – guz Wilmsa. Przedmiotem analizy były także urazy nerek, choroby naczyń nerkowych, zakrzepica żył nerkowych, gruźlica nerek.

'09-13

Non-renal causes of haematuria

Pozanerkowe przyczyny krwiomoczu

Authors: M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors have discussed the non-renal causes of haematuria. They have presented an overview of the epidemiology, pathology, clinical symptoms, and diagnostics of bladder cancer. They have presented selected aspects related to the pathophysiology of the urinary tract. They have paid attention to the predefining factors for the formation of stones. They have discussed the selected diagnostic, therapeutic, and prophylactic issues and proceeded on to characterise the benign prostatic hyperplasia, underlining the accompanying multifarious disorders. The authors emphasised the significance of the symptoms and physical examination for the correct diagnosis. They have also discussed the urinary tract inflammations, placing the stress on the nature of the infection. They characterised the pathogens and emphasised the role of the co-existing disorders that support the development of a specified pathogen group. Also, the existence of a foreign body as well as radiation lesions in the urinary tract were discussed.

Abstract (PL):
Autorzy omówili pozanerkowe przyczyny krwiomoczu. Scharakteryzowali w zarysie epidemiologię, patologie, objawy kliniczne oraz diagnostykę raka pęcherza moczowego, przedstawili wybrane zagadnienia z patofizjologii kamicy dróg moczowych, zwrócili uwagę na czynniki predestynujące do tworzenia kamieni, omówili wybrane zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne, następnie scharakteryzowali łagodny rozrost gruczołu krokowego, podkreślając wielokierunkowe zaburzenia temu towarzyszące, podkreślili znaczenie objawów i badania fizykalnego dla właściwego rozpoznania, następnie omówili stany zapalne dróg moczowych, zaakcentowali wstępujący charakter zakażenia, scharakteryzowali patogeny, podkreślając rolę współistniejących zaburzeń sprzyjających rozwojowi określonej grupy patogenów, omówili także występowanie ciała obcego i zmiany popromienne w układzie moczowych.

'14-19

Imaging methods used in the diagnostics of urinary system disorders related to haematuria

Metody obrazowania stosowane w diagnostyce chorób układu moczowego związanych z krwiomoczem

Authors: M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors have discussed the selected Imaging methods used in the diagnostics of urinary system disorders related to haematuria. The have characterised the ultrasound test and its usefulness for diagnosing kidney stones and tumours. They have emphasised the fact that this test does not assess the functioning of the affected kidney and that the assessment of the size of the deposits has a large error margin because of the ultrasound image resolution. The authors have pointed out the value of the test considering the kidney damage, when the renal parenchyma is torn and the outside of the kidney is obscured in the image and the borderline between the parenchyma and its central part is unclear. When it comes to diagnosing the urinary tract stones using ultrasound is possible only if it is located in the subrenal or paravesical section. Using an ultrasound test, one can spot tumours developing towards the bladder, foreign bodies, and stones. Transrectal diagnostics is of special significance to the assessment of prostate pathology. The authors have also discussed the selected methods of urinary tract radiodiagnostics, such as urinary tract plain film or various contrastive studies. Their advantages and drawbacks have been discussed. What is more, the authors have underlined the fact that the main diagnostic test for haematuria is bladder cystoscopy, which is also characterised in the article. Also, the value of histological tests in diagnosing haematuria was discussed.

Abstract (PL):
Autorzy omówili wybrane metody obrazowania stosowane w diagnostyce chorób układu moczowego związanych z krwiomoczem. Scharakteryzowali badanie ultrasonograficzne w aspekcie użyteczności w diagnostyce guzów i kamicy nerki. Podkreślili, że badanie to nie ocenia stanu czynności nerki objętej chorobą oraz, że ocena wielkości złogów obarczona jest dużym błędem zdeterminowanym rozdzielczością aparatu usg. Zwrócili uwagę na wartość badania w odniesieniu do urazu nerki, gdy dochodzi do rozerwania miąższu i gdy zaburzona zostaje ciągłość zarysu nerki po stronie zewnętrznej wraz z zatartą granicą miąższu i pola środkowego. Z kolei stwierdzenie ultrasonograficznie kamienia w moczowodzie jest możliwe tylko w przypadku jego umiejscowienia w odcinku podnerkowym lub przypęcherzowym. Przy pomocy badania usg można wychwycić w pęcherzu moczowym guzy rosnące do jego światła, ciała obce oraz kamienie. Dla oceny patologii gruczołu krokowego szczególnie wartościowa jest diagnostyka transrektalna. Omówiono także wybrane metody radiodiagnostyki układu moczowego m.in. zdjęcie przeglądowe układu moczowego i różne postacie badań kontrastowych zwracając uwagę na ich wady i zalety. Podkreślono ponadto, że podstawowym badaniem diagnostyki krwiomoczu jest cystoskopia, czyli wziernikowanie pęcherza moczowego. Następnie scharakteryzowano to badanie. Na koniec artykułu uwagę zwrócono na wartość badań histologicznych w diagnostyce krwiomoczu.

'20-24

Patients with atraumatic haematuria in the hospital emergency room practice

Pacjent z nieurazowym krwiomoczem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Authors: M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors have discussed the principles applied to the treatment of patients admitted to emergency rooms because of atraumatic haematuria. They have emphasised the significance of collecting the medical history, including especially the questions on the type of pain. They have paid attention to the necessity to differentiate between colic pain, the ailments accompanying pancreas diseases, genital diseases, prostate diseases, abdominal aortic aneurysm, gastric and duodenal ulcers, and radicular pain. The authors have discussed the specifics of pain in bladder and urethral disorders. Another part of the article presents the characteristic features of urinary tract disorders in the physical examination. The authors have proceeded on to characterise the significance of auxiliary tests, laboratory studies, and imaging. They emphasised the significance of the FAST ultrasound test in the practice of a medical rescue worker in an emergency room.

Abstract (PL):
Autorzy omówili zasady postępowania z pacjentem leczonym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z powodu krwiomoczu nieurazowego. Podkreślili znaczenie wywiadu, wypunktowując zwłaszcza charakter dolegliwości bólowe. Zwrócili uwagę na konieczność różnicowania bólów kolkowych z dolegliwościami towarzyszącymi chorobom trzustki, narządu rodnego, gruczołu krokowego, tętniakiem aorty brzusznej, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, a także bólem korzeniowym. Omówili także specyfikę bólów w chorobach pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. W kolejnej części artykułu przedstawili charakterystyczne cechy chorób układy moczowego występujące w badaniu przedmiotowym. Następnie scharakteryzowali znaczenie badań dodatkowych, laboratoryjnych i obrazowych. Podkreślili znaczenie badania ultrasonograficznego FAST w praktyce ratownika medyczne na SOR-ze.

'25-30

Patients with traumatic haematuria in the hospital emergency room practice

Pacjent z pourazowy krwiomoczem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Authors: Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors have discussed the principles applied to the treatment of patients admitted to emergency rooms because of traumatic haematuria. They have paid attention to the clinical aspect of the injuries to each part of urinary tract (kidneys, ureter, bladder, urethra). The emphasis was put on the post-traumatic diagnostics. The authors have discussed the indications for each type of imagining depending on the location of the damage to the urinary tract. They have emphasises the significance of the seriousness of the injury and the emergency treatment adjusted to the patient’s condition. They have also pointed out the necessity of maintaining the right attitude legally and morally when dealing with a suffering patient.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili zasady postępowania z pacjentem leczonym na SOR-ze z powodu krwiomoczu pourazowego. Zwrócili uwagę na obraz kliniczny towarzyszący uszkodzeniom poszczególnych części układu moczowego ( nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa). Duży naciska położyli na diagnostykę pourazową. Omówili wskazania do poszczególnych typów badań obrazowych w zależności od miejsca uszkodzenia układu moczowego. Podkreślili znaczenie ciężkości urazu oraz zachowań ratowniczych adekwatnych do stany pacjenta. Na koniec zwrócili uwagę na konieczność przestrzegania zachowań prawno-etyczno-moralnych w kontakcie z cierpiącym chorym.

'31-34