<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2017


Paper TitlePage

The essence of marketing, including medical marketing

Istota marketingu, w tym marketingu medycznego

Authors: R Tarkowski, A Kijanka, Y Lishchynskyy, I Brukwicka, Z Kopański
Abstract (ENG): The authors have presented various definitions of marketing. They have characterised the aims of marketing, emphasising the concepts of needs, wants, and demands. They have proceeded on to discuss these in marketing activity. They have pointed out the fact that the modern-day marketing is becoming holistic and multi-dimensional The authors have characterised the significance of service as non-financial and financial activity. They have emphasised the specifics of service in the field of medicine, especially in terms of psychological relations between a service provider (medical staff) and the customer (patient). Marketing activity in healthcare must be based on sensible and sensitive communication between doctors, nurses, midwives, medical rescue workers etc. and patients. As subjects of medical activity, patients are of the greatest significance, followed by external factors and the effects the service produces.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili różne definicje marketingu, scharakteryzowali cele marketingu, podkreślając znaczenie potrzeby, pragnienia i wymagania. Następnie omówili rolę tych składowych w działaniu marketingowym. Zwrócili uwagę, że współczesny marketing nabiera cech holistycznych i wielopoziomowych. Scharakteryzowali znaczenie usługi jako działalności niematerialnej i materialne. Podkreślili specyfikę usług w branży medycznej, głównie w sferze psychologicznych relacji pomiędzy usługodawcą ( personelem medycznym) a usługobiorcą (pacjentem). Działania marketingowe w ochronie zdrowia muszą budować przemyślaną i bardzo wrażliwą strukturę komunikacji pomiędzy lekarzem, pielęgniarka, położna, ratownikiem medycznym itp. a pacjentem, w której znaczenie ma sam pacjent ( podmiot działania medycznego) , dalej różne czynniki zewnętrzne oraz wreszcie nie zawsze pewny ostateczny efekt usługi.

'01-04

Marketing mix in healthcare

Marketing – mix w ochronie zdrowia

Authors: R Tarkowski, A Kijanka, Y Lishchynskyy, I Brukwicka, Z Kopański
Abstract (ENG): The authors have characterised the marketing mix, taking into account its four components and emphasising the significance of a fifth component (P – personnel) for the functioning of a medical market producing medical services. For marketing mix to work correctly, first the product must be produced (manufactured, created) – in case of service, it must be accurately defined and priced. Once the product is ready and its price is known, the promotion and, finally, distribution may commence. This article characterises thoroughly each of the components of this activity.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali marketing-mix, zwrócili uwagę na cztery jego składowe, podkreślając rolę składowej piątej P – personel dla funkcjonowania rynku medycznego, którego produktem jest usługa medyczna. Dla prawidłowego funkcjonowania marketing-mix najpierw należy produkt wytworzyć (wyprodukować), w przypadku usługi dokładnie ją zdefiniować , następnie nadać cenę i dopiero gdy produkt jest wytworzony i ma określoną cenę można rozpocząć promocję i na końcu dystrybucję danego produktu. W dalszej części artykułu dokładnie scharakteryzowano poszczególne składowe tego działania.

'05-09

Social promotion in healthcare

Społeczne promowanie w ochronie zdrowia

Authors: R Tarkowski, A Kijanka, Y Lishchynskyy, I Brukwicka, Z Kopański
Abstract (ENG): The authors have set out to define the term “health promotion” as well as what it covers. They have paid a lot of attention to the health promotion strategies changing over the years. They have discussed the Ottawa Charter and its implications for the modern-day health promotion. They have emphasised the significance of the World Health Declaration and the “Health 21” document. They have characterised a holistic approach to health promotion on the example of the mandala of health.

Abstract (PL):
Autorzy podjęli próbę określenia zakresu promocji zdrowia i zdefiniowania samego pojęcia. Dużo uwagi poświęcili zmieniającym się na przestrzeni lat strategiom promowania zdrowia. Omówili Kartę Ottawską i jej implikacje dla współczesnej promocji zdrowia. Podkreślili znaczenie Światowej Deklaracji Zdrowia oraz dokumentu „Zdrowie 21”. Scharakteryzowali holistyczne podejście do promocji zdrowia na przykładzie mandali zdrowia.

'10-13

The promotion of health care in practice

Promocja ochrony zdrowia w praktyce

Authors: R Tarkowski, A Kijanka, Y Lishchynskyy, I Brukwicka, Z Kopański
Abstract (ENG): The authors have discussed in detail the following programmes: Healthy School (health promotion at schools), Healthy City, and Healthy Hospital. They have emphasised that the project of health promotion at schools is aimed not only at educating the youth on how to live a healthy life and create healthy environment, but also at teaching adults, especially parents and teachers, how to cooperate and promote healthy lifestyle among children and adolescents. The essence of such a school is a social and communal approach to solving problems that impact the health promotion. When implementing the Healthy City project, it was observed that the residents did change their perception of the environment and the issues of public health had the spotlight. The participation in the Healthy Hospital programme helped patients be treated individually and put the patients’ environment in the centre of attention.

Abstract (PL):
Autorzy omówili szczegółowiej znaczenie programów: Zdrowa szkoła (Szkoła Promująca Zdrowie), Zdrowe miasto, Zdrowy szpital. Podkreślili, że w projekcie Szkoły Promująca Zdrowie celem jest nie tylko nauczenie młodzieży, jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe otoczenie, ale także dorosłych, a zwłaszcza rodziców i pracowników szkoły, jak współpracować w podejmowaniu starań w promowaniu zdrowego życia wśród dzieci i młodzieży. Istotą takiej szkoły jest społeczne, siedliskowe podejście do rozwiązywania problemów mających wpływ na kształtowanie zdrowia. Przy realizacji projektu Zdrowe miasto zwrócono uwagę, że nastąpiła zmiana spojrzenia mieszkańców na ich środowisko zamieszkania , zwrócono uwagę na sferę zdrowia publicznego. Natomiast uczestnictwo w programie Zdrowy szpital wyzwoliło na podmiotowe traktowanie pacjenta i zwróciło uwagę na środowisko, w którym ten pacjent przebywa.

'14-17

Marketing communication in healthcare

Komunikacja marketingowa w ochronie zdrowia

Authors: R Tarkowski, A Kijanka, Y Lishchynskyy, I Brukwicka, Z Kopański
Abstract (ENG): The authors have characterised the main elements of communication. They have paid attention to the fact that marketing communication aimed at reaching the recipients utilised various tools, such as commercials, sales promotions, direct marketing, public relations and sponsoring. The authors have proceeded to discuss each of these tools and its significance in medical marketing.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali główne ogniwa komunikacji, zwrócili uwagę , że komunikacja marketingowa dążąca do porozumiewania się z odbiorcą wykorzystuje różne narzędzia, takie jak reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations i sponsoring. Następnie szczegółowo omówili każde z tych narzędzi podkreślając jego znaczenie w marketingu medycznym.

'18-23

Pro-health education in stomatology

Edukacja prozdrowotna w stomatologii

Authors: A Banasiuk, W Uracz, Y Lishchynskyy, I Brukwicka, Z Kopański
Abstract (ENG): The authors have emphasised the fact that the methods of health education are derived from pedagogy and its sub-discipline – didactics. They claimed that health education can be considered detailed didactics that takes into account the specifics of health area. They characterised in detail the upbringing methods used in the health culture. They proceeded on to discuss the range of health education implemented in stomatology. They emphasised the significance of pro-health behaviour aligned to the guidelines on stomatological health education and Becker’s Health Belief Model.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, że metodyka edukacji zdrowotnej wywodzi się z pedagogiki i jej subdyscypliny- dydaktyki. Stwierdzili, że edukację zdrowotną można uznać za dydaktykę szczegółową, uwzględniającą specyfikę obszaru zdrowia. Scharakteryzowali szczegółowo metody wychowania stosowane w kulturze zdrowotnej. Następnie omówili zakres edukacji zdrowotnej realizowanej w stomatologii. Podkreślili znaczenie działań prozdrowotnych zgodnych z wytycznymi w sprawie stomatologicznej oświaty zdrowotnej oraz Modelu Postawy Zdrowotnej wg. Beckera.

'24-29

The tasks of a dental hygienist in pro-health prophylaxis

Zadania higienistki stomatologicznej w profilaktyce prozdrowotnej

Authors: A Banasiuk, W Uracz, Y Lishchynskyy, I Brukwicka, Z Kopański
Abstract (ENG): The authors have characterised the most important tasks of a dental hygienist performed as a part of a stomatological team. They emphasised the significance of cooperating with a doctor and the knowledge of prevention- and treatment-related procedures within the responsibilities of a dental hygienist. They pointed out that a proper cooperation between a dental hygienist and a dentist has a favourable impact on the ergonomics of the whole team’s work. The authors proceeded on to discuss various methods and forms of health education by a dental hygienist. Despite the fact that a major task of a dental hygienist is pro-health education on dental hygiene, a hygienist can frequently encounter a general illness when collecting the medical history. This should be carefully scrutinised, as the dental cavity hygiene has a direct impact on a developing general pathology.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali najważniejsze zadania zawodowe higienistki wynikające z pracy w zespole stomatologicznym. Podkreślili znaczenie współpracy z lekarzem, znajomości procedur profilaktyczno- leczniczych, będących w zakresie kompetencji i obowiązków zawodu higienistki stomatologicznej. Zwrócili uwagę, że właściwie zbudowana współpraca pomiędzy higienistką stomatologiczna a stomatologiem działa bardzo korzystnie na ergonomię pracy całego zespołu stomatologicznego. W dalszej części artykułu omówili szczegółowiej różne metody i formy prowadzenia oświaty zdrowotnej przez higienistkę. Pomimo, że nadrzędnym celem higienistki stomatologicznej jest edukacja zdrowotna głównie w zakresie jamy ustnej, podkreślono, że higienistka bardzo często przy rozmowie ( zbieraniu wywiadu) styka się z problemem choroby ogólnoustrojowej występującej u pacjenta. Zjawiska te wymagają szczególnej uwagi i troski, bowiem niejednokrotnie stan jamy ustnej ma ścisły związek z rozwojem patologii ogólnoustrojowej.

'30-33