<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2018


Paper TitlePage

Transportation injuries in children

Urazy komunikacyjne u dzieci

Authors: M Sulej, K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, J Rowiński,J Strychar , G Sianos
Abstract (ENG): The article discusses the epidemiology of injuries from road traffic accidents in pediatric patients. Possible underestimation of available data due to the specific legal interpretation of injuries and their outcomes has been pointed out. Further on, detailed characteristics of injuries to individual body parts is provided. The authors note that alcohol abuse becomes an increasingly common cause of accidents leading to facial skeleton injuries in adolescents. Next, thoracic injuries are discussed, quite often occurring as a component of multiorgan injuries. The risk of the development life-threatening conditions due to traffic-related injuries of the chest is highlighted. When discussing abdominal injuries, the authors point out to blunt trauma being the most common cause. The risk of parenchymal organ injury has been brought to attention, as well as the increasing popularity of organ-preserving procedural approach. Finally, limb injuries resulting from transportation injuries in children are discussed. Attention was drawn to the common incidence of bone fractures characteristic for the childhood age. Growth cartilage injuries may result in disruption or suppression of the longitudinal growth of the limbs.

Abstract (PL):
Autorzy omówili epidemiologię urazów u dzieci powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Zwrócili uwagę na możliwość niedoszacowania danych ze względu na swoisty charakter skutków urazów interpretowany przez prawo. Następnie scharakteryzowali szczegółowo obrażenia poszczególnych części ciała. Zwrócili uwagę, że urazy twarzoczaszki u dzieci są niestety coraz częściej skutkiem picia alkoholu, ale przez młodocianych, którzy później doznają urazu znajdując się pod wpływem alkoholu. Następnie omówiono urazy klatki piersiowej podkreślając, ze stosunkowo często są one składową urazów wielonarządowych. Podkreślili ryzyko rozwoju stanów zagrożenia życia powstałych na skutek obrażeń komunikacyjnych klatki piersiowej. Omawiając urazy brzucha podkreślono, że ich przyczyną są najczęściej tępe obrażenia brzucha. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzeń narządów miąższowych oraz na coraz powszechniejszą taktykę zabiegów oszczędzających wykonywanych w stosunku do uszkodzonych narządów. Na koniec omówiono urazy kończyn u dzieci powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zwrócono uwagę, że u dzieci kości często ulegają uszkodzeniu w złamaniach charakterystycznych tylko dla wieku dziecięcego. Konsekwencje urazu chrząstki wzrostowej mogą zaburzyć lub zahamować późniejszy wzrost kończyny na długość.

'01-06

Cerebrocranial injuries in children – epidemiology and clinical presentation

Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – epidemiologia i obraz kliniczny

Authors: K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, J Strychar, G Sianos
Abstract (ENG): Selected issues in the epidemiology of cerebrocranial injuries in pediatric patients are presented. As highlighted by the authors, the incidence of injuries above the age of 1 is nearly twice higher than in the earlier period due to the increasing motor activity. The highest prevalence of head injuries is observed in children aged 10 to 14. The incidence of head injuries is nearly twice higher in boys as compared to girls. As pointed by the authors, head injuries are associated not only with the risk of skin, skull, jaw, eye, nose, and ear damage, but also with traumatic cerebral contusions. Further on, scalp and skull bone injuries are discussed, followed by a summary of intracranial injuries. The importance of primary and secondary intracranial injuries is highlighted and followed by presentation of brain concussion, diffuse axonal injury, subarachnoid hemorrhage, subdural hematoma, epidural hematoma, brain contusion and intracerebral hemorrhage.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia z epidemiologii urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci. Podkreślili, że powyżej 1 r.ż. częstość urazów wzrasta niemal 2-krotnie w porównaniu do wcześniejszych okresów życia ( wiąże się to ze stopniowym wzrostem aktywności ruchowej dziecka). Najwięcej urazów głowy odnotowuje się u dzieci w wieku 10-14 lat. Niemal 2-krotnie częściej obrażeniom głowy ulegają chłopcy w porównaniu do dziewczynek. Wskazali, że uraz głowy wiążą się nie tylko z ryzykiem powstania obrażeń skóry głowy, czaszki, szczęki, żuchwy, narządów zmysłu wzroku, węchu i słuch, ale także urazowym uszkodzeniem mózgu. W kolejnej części artykułu omówili urazy owłosionej skóry i kości czaszki. Następnie skupili się na urazowym uszkodzeniu mózgu. Podkreślili znaczenie pierwotnych i wtórnych uszkodzeń mózgu, a następnie kolejno omówili wstrząśnienie mózgu, rozlane uszkodzenie aksonów, krwotok podpajęczynówkowy, krwiak podtwardówkowy, krwiak nadtwardówkowy, stłuczenie mózgu i krwiak śródmózgowy.

'07-12

Management of patients with cerebrocranial injuries

Postępowanie z chorym z urazem czaszkowo – mózgowym

Authors: M Sulej, K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , J Rowiński, J Strychar
Abstract (ENG): Examination of patients who had experienced cerebrocranial injury is discussed in the article. The authors point out the preliminary examination elements including accident site assessment, preliminary patient assessment and rapid trauma assessment or local evaluation. As highlighted by authors, patients with cerebrocranial injuries should not be subjected to backward head tipping maneuvers to ensure airway patency due to the possible cervical spine damage. Esmarch maneuver, or jaw-thrust maneuver, should be used instead in these patients. If airway patency is not restored following the jaw-thrust maneuver and aspiration of oral cavity contents, advanced patency restoration techniques should be employed. Nasopharyngeal tubes are contraindicated in cases of suspected basilar skull fractures due to the possibility of tube being inserted through the fracture crack into the cranium. Indications for rapid trauma assessment and local examination are discussed. The importance of repeated examination as well as follow-up examinations is highlighted. Selected pharmacological effects observed in patients after cerebrocranial injuries are also discussed.

Abstract (PL):
Autorzy umówili badanie pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym. Zwrócili uwagę na elementy badania wstępnego dotyczące oceny miejsca zdarzenia, oceny wstępnej oraz szybkiego badania urazowego lub badania miejscowego. Podkreślili, że u chorych z urazem czaszkowo – mózgowym nie można stosować rękoczynu odchylenia głowy do tyłu jako metody udrażniania dróg oddechowych, ze względu na możliwość istnienia uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. U tych chorych stosuje się rękoczyn Esmarcha, czyli wysunięcie żuchwy. Jeśli po wykonaniu zabiegu wysunięcia żuchwy i odessaniu treści z jamy ustnej poszkodowanego, dalej utrzymuje się niedrożność dróg oddechowych, należy zastosować zaawansowane techniki ich udrażniania. Przeciwwskazaniem do stosowania rurki nosowo – gardłowej jest podejrzenie złamania podstawy czaszki, gdyż istnieje możliwość wprowadzenia rurki przez szczelinę złamania do jamy czaszki. Omówili wskazania do szybkiego badania urazowego oraz badania miejscowego. Podkreśli znaczenie badania powtórnego i badania dalszego. Omówili także wybrane działania farmakologiczne u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym.

'13-18

Non-accidental injuries in children

Urazy nieprzypadkowe u dzieci

Authors: K Osmałek, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, M Mazurek, W Uracz , G Sianos
Abstract (ENG): The problem of deliberate injuries to organs and organ systems as observed in the course of child abuse syndrome, currently referred to as non-incidental injuries, is presented. The epidemiology of the condition is discussed and the attention is drawn to the fact that although non-incidental injuries occur in pediatric patients of any age, about 60% of these injuries are observed in children below the age of 3 years. Further on, the diagnostics and clinical presentation of non-incidental injuries is discussed. Skeletal injuries are highlighted as the one of the most common consequences of child abuse. Skeletal injuries are observed in more than 80% of children subjected to non-incidental injuries. Particularly dangerous, however, due to their potentially fatal consequences, are the injuries to the central nervous system. CNS injuries may occur either as the result of direct trauma to the child’s head or indirectly due to the child being shaken violently (shaken child syndrome). Post-traumatic abdominal injuries resulting from child abuse are also discussed.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili problem zamierzonych uszkodzeń układów i narządów u dzieci występujący w zespołu nazwanym zespołem dziecka bitego obecnie nazywany urazami nieprzypadkowymi. Omówili epidemiologię zjawiska podkreślając, że urazy nieprzypadkowe stwierdzić można u dzieci w każdym wieku, ale ok. 60% z nich to dzieci poniżej 3. roku życia. W dalszej części artykułu omówiono diagnostykę i obraz klinicznych urazów nieprzypadkowych. Podkreślono, że urazy układu kostnego należą do najczęstszych następstw maltretowania dziecka. Obrażenia tego układu występują u ponad 80% dzieci doznających urazów nieprzypadkowych. Szczególnie niebezpieczne ze względu na często śmiertelne konsekwencje mają jednak urazu ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego powstaje bądź na skutek bezpośredniego działania urazu na głowę dziecka, bądź też powstaje na skutek potrząsania dzieckiem - tzw. zespół dziecka potrząsanego. Omówiono także pourazowe uszkodzenia narządów jamy brzusznej powstałe w wyniku maltretowania dziecka.

'19-23

Acute poisonings in children and adolescents

Ostre zatrucia u dzieci i młodzieży

Authors: K Osmałek, M Liniarski, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, W Uracz
Abstract (ENG): The article summarizes the epidemiology of acute poisonings in children and adolescents. Clinical symptoms are presented with particular focus on the characteristics of toxidromes. Toxidromes characteristic for selected substances are also summarized. Diagnostic management and the importance of toxicological screening are discussed. The authors highlight that acute poisoning is a life-threatening event and requires appropriate emergency rescue measures already at the pre-hospitalization stage; therefore, the role of medical rescue service workers upon the first contact with the casualty is is very important . Basic principles of rescue procedures and the importance of antidotes are discussed, including antidotes at the disposal of Medical Rescue Teams.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali epidemiologie ostrych zatruć występujących u dzieci i młodzieży. Przedstawili objawy kliniczne, zwracając uwagę na charakterystykę toksydromów. Omówili toksydromy dla wybranych substancji. Scharakteryzowali diagnostykę zatruć i znaczenie toksykologicznych badań przesiewowych. Podkreślili, że ostre zatrucie jest stanem zagrożenia życia i wymagają odpowiedniego postępowania ratowniczego już w opiece przedszpitalnej, dlatego tak ważna jest rola ratownika medycznego w kontakcie z osobą poszkodowaną. Omówili podstawowe zasady działań ratowniczych, oraz znaczenie odtrutki, w tym odtrutki, którymi dysponują Zespoły Ratownictwa Medycznego.

'24-28

Designer drugs – mechanism of action, symptoms, emergency rescue procedures

Dopalacze – mechanizm działania, objawy, postępowanie ratownicze

Authors: K Osmałek, M Liniarski, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, W Uracz
Abstract (ENG): The article summarizes the meaning of the term designer drugs and their most common forms; further on, the mechanism of action and intoxication symptoms are discussed for drugs divided into the classes of amphetamine derivatives and cannabinoids. The authors summarize the statistical data on designer drug use in adolescents while highlighting that currently the problem in Poland pertains mainly to male students of higher school grades. In the next part of the article, medical management of designer drug intoxication is discussed, with note being taken of complications which usually require emergency medical intervention, particularly in relation to the emerging cardiological and psychiatric disorders. The requirement of each intoxication with a new type of drug or drug derivative being reported to the Regional Poison Control Center is highlighted.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali znaczenie określenia dopalacze, omówili najczęstsze postacie, następnie skupili się mechanizmie działania i objawach zatrucia dopalaczami. uwzględniając podział: pochodne amfetaminy i kanabinoidy. Scharakteryzowali statystyki omawiające przyjmowanie dopalaczy przez młodzież, podkreślając, że współczesny problem z dopalaczami w Polsce wydaje się dotyczyć głównie chłopców będących uczniami starszych klas. W dalszej części omówili postępowanie medyczne w zatruciach dopalaczami. zwrócono uwagę, że powikłania po zażyciu dopalaczy wymagają z reguły pilnej interwencji medycznej zwłaszcza w zakresie powstających zaburzeń kardiologicznych i psychiatrycznych. Podkreślono konieczność w każdym przypadku zatrucia nowymi narkotykami lub ich pochodnymi konsultacji w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć.

'29-33

Burns in children

Oparzenia u dzieci

Authors: Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, J Strycha
Abstract (ENG): Epidemiology of burns in pediatric population is presented with attention being drawn to the morphological aspects. Also presented are the basics of burn severity assessment. The importance of burns to trauma-prone sites and circular burns has been discussed. Accident site management measures are discussed further in the article. The importance of properly delivered first care is highlighted and the role of medical rescue services at the accident site is summarized. Attention is drawn to the high risk of airway burns (inhalation injuries) in fire casualties. Symptoms characteristic for the increased risk of inhalation injury are presented. Also highlighted is the importance of the appropriate selection of the hospital treatment site.

Abstract (PL):
Przedstawiono epidemiologie oparzeń u dzieci, zwrócono uwagę na morfologiczne aspekty oparzenia, oraz podstawy oceny ciężkości oparzenia. Podkreślono znaczenie okolic wstrząsorodnych oraz oparzeń okrężnych. W dalszej części omówiono postępowanie na miejscu zdarzenia. Podkreślono znaczenie prawidłowo prowadzonej pierwszej pomocy, a także omówiono rolę ratownika medycznego na miejscu zdarzenia. Zaakcentowano, że u osób oparzonych np. w pożarach występuje duże ryzyko oparzenia dróg oddechowe (uraz inhalacyjny).Opisano objawy, których obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia urazu inhalacyjnego. Podkreślono także znaczenie właściwego wyboru miejsca leczenia szpitalnego poszkodowanego.

'34-40