<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.3./2018


Paper TitlePage

Research models in the classic approach and the Big Data analysis concept

Modele badawcze w ujęciem klasycznym a koncepcja analizy Big Data

Authors: S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik , S Dyl, J Tabak
Abstract (ENG): The authors pointed out that the collection of various data and information has always been an inherent element of human activity. The methods of collecting data that served administrative, tax and military purposes were presented in the past over the centuries. The last ten years have been a period of rapid technological development in which new problems arose, as well as the idea of solving them. New tools and methods of working with data allowed for a high quality jump in every field, including in the health and public health sectors. In the further part of the article, the authors presented differences in research models between the classic approach and the Big Data analysis concept. Elements were also discussed, which decided that modern times were called the information era, in which the acquisition of data radically changed its face. Along with the entry into the general use of digital devices and the dissemination of the Internet, it turned out that there is the possibility of extensive collection and analysis of personal data 24 hours a day. The article highlights the differences between the analysis of large data clusters in the traditional approach and in terms of modern techniques.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę, że gromadzenie różnorodnych danych i informacji zawsze było nieodłącznym elementem działalności człowieka. Przedstawiono w zarycie na przestrzeni wieków sposoby zbierania danych, które służyły celom administracyjnym, podatkowym i wojskowym. Ostatnie dziesięć lat jest okresem gwałtownego rozwoju technologicznego , w którym powstały nowe problemy, a także idee ich rozwiązywania. Nowe narzędzia oraz metody pracy z danymi pozwoliły na dokonanie dużego skoku jakościowego w każdej dziedzinie, w tym także w sektorze ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. W dalszej części artykułu autorzy przedstawili różnice w modelach badawczych pomiędzy ujęciem klasycznym, a koncepcją analizy Big Data. Omówiono także elementy, które zadecydowały, że współczesne czasy nazwano erą informacyjną, w której pozyskiwanie danych diametralnie zmieniło swoje oblicze. Wraz z wejściem do użytku ogólnego urządzeń cyfrowych i rozpowszechnieniem Internetu okazało się, że istnieje możliwość szerokiego zbierania i analizowania danych osobowych przez całą dobę. W artykule podkreślono różnice pomiędzy analizą dużych skupisk danych w podejściu tradycyjnym i w ujęciu nowoczesnych technik.

01-05

Data analysis methods in health care - definitions, legal interpretations

Metody analizy danych w ochronie zdrowia - definicje, interpretacje prawne

Authors: M Machota, S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik, S Dyl, J Tabak
Abstract (ENG): The authors assumed that the starting point in the considerations devoted to new methods of data analysis in health care is to define the basic concepts of the discussed topic. They focused on defining them, including legal aspects, data concepts, information concepts, knowledge, Big Data, three "V", data warehouse, Internet of Things, data processing, personal and sensitive data.

Abstract (PL):
Autorzy wyszli z założenia, że punktem wyjścia w rozważaniach poświęconych nowym metodom analizy danych w ochronie zdrowia, jest zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu omawianej tematyki. Skupili się na zdefiniowaniu , w tym uwzględnieniu aspektów prawnych, pojęcia danych, pojęcia informacji, wiedzy, Duże Dane, trzy „V”, hurtownie danych, Internet Rzeczy, przetwarzania danych, danych osobowych oraz wrażliwych.

06-09

Multidirectional use of Big Data

Wielokierunkowe wykorzystanie Big Data

Authors: S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik , S Dyl , J Tabak
Abstract (ENG): The authors have attempted to define a range of data that can be described as Big Data. They pointed out that the modern growth of records is a consequence of the rapidly growing public administration, financial, commercial, health and other segments of the economy. Informatisation of health care connected with the insurance market is rapidly contributing to the generation of huge amounts of often sensitive data. Generating such a large amount of data requires the skillful use of analytical tools to extract the most-needed and most valuable information that will help us understand our behaviors, processes and improve the quality of life. These processes and tasks can be used by Big Data. Next, the authors discussed in detail the use of Big Data in the economy. They characterized the processing of large databases using the Big Data potential.

Abstract (PL):
Autorzy podjęli próbę zdefiniowanie dokładnego zakresu danych, który można określić mianem Big Data. Podkreślili, że to zadanie może jednak stwarzać pewne trudności. Zwrócili uwagę , że współczesny rozrost rekordów jest następstwem gwałtowanie rozwijającej się usługi administracji publicznej, sektora finansowego, handlowego, zdrowotnego i innych segmentów gospodarki. Informatyzacja ochrony zdrowia połączonego z rynkiem ubezpieczeń, gwałtownie przyczynia się do generowania ogromnych ilości niejednokrotnie wrażliwych danych. Generowanie tak dużej ilości danych wymaga umiejętnego zastosowania narzędzi analitycznych, aby wydobyć najpotrzebniejsze i najbardziej wartościowych informacji, które pozwolą zrozumieć nasze zachowania, zachodzące procesy i ulepszyć jakość życia. Tym procesom i zadaniom może służyć Big Data. Następnie autorzy szczegółowiej omówili wykorzystanie analizy Big Data w gospodarce. Scharakteryzowali przetwarzanie wielkich baz danych z wykorzystaniem potencjał Big Data.

10-14

Problems in dissemination of analyzes of large concentrations of information in health care

Problemy w upowszechnieniu analiz dużych skupisk informacji w ochronie zdrowia

Authors: S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik , S Dyl , J Tabak
Abstract (ENG): Currently, the number of data produced and collected by computer science is increased many times in broadly understood health care. Most of the information available today was still impossible to obtain a decade ago, and the data growth will continue. Today, organizational systems around the world are constantly evolving. This is also the case with the health protection system, which as a relatively young structure develops very dynamically. Factors such as technological progress, social or political changes have a continuous impact on the structure of the mechanisms of operation and the assumption of the system. Contemporary tendencies to digitize administration and data digitization also do not bypass this sector. Worldwide, work has been carried out for a long time in order to fully informatisation at the level of individual medical entities as well as entire countries. These issues devote more attention to these issues. Against this background, they discuss the elements of implementation and functioning of the Big Data system in health care. They characterize the role of cloud computing and its usefulness in the work of medical facilities.

Abstract (PL):
Obecnie liczba produkowanych oraz gromadzonych danych przez informatykę zwiększa się wielokrotnie w szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Większość dostępnych dzisiaj informacji była jeszcze niemożliwa do uzyskania dekadę temu, a przyrost danych będzie w dalszym ciągu postępował. Współcześnie systemy organizacyjne na całym świecie podlegają ciągłej ewolucji. Dzieje się tak też w przypadku sytemu ochrony zdrowia, który jako relatywnie młoda struktura rozwija się bardzo dynamicznie. Czynniki takie jak postęp technologiczny, zmiany społeczne czy polityczne wywierają ciągły wpływ na strukturę mechanizmów działania i założenia systemu. Współczesne tendencje do cyfryzacji administracji i digitalizacji danych nie omijają także tego sektora. Na całym świecie od dłuższego czasu są prowadzone prace mające na celu dokonać pełnej informatyzacji na poziomie indywidualnych podmiotów medycznych jak i całych państw. Tym zagadnieniom autorzy poświęcają więcej uwagi. Na tym tle omawiają elementy wdrożenia i funkcjonowania sytemu Big Data w ochronie zdrowia. Charakteryzują role chmury obliczeniowej i jej przydatność w pracy placówek medycznych.

15-19

Cloud computing - legal safeguards and technological prospects

Cloud computing – prawne zabezpieczenia i perspektywy technologiczne

Authors: M Machota, S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik , S Dyl, J Tabak
Abstract (ENG): The authors emphasized that one of the key issues of the cloud computing is a matter of data security. The field of information processed, in particular in health care is very wide, and the data itself has a different type of sensitivity and validity. It is believed that the safety issue must be presented as a priority for the architects of the system. This imposes an obligation to search for the right legal solutions, because at the moment both in Polish and EU legislation there are large legal gaps relating to the collection and processing of information in cloud computing, which is a serious obstacle to the further development and modernization of IT systems in health care.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, że jednym z kluczowych zagadnień cloud computingu jest kwestia bezpieczeństwa danych. Pole przetwarzanych informacji, w szczególności w ochronie zdrowia jest bardzo szerokie, a same dane posiadają różny typ wrażliwości i ważności. Uważa się, że kwestia bezpieczeństwa musi przedstawiać się jako priorytet w celach architektów systemu. Nakłada to obowiązek poszukiwania właściwych rozwiązań prawnych, bowiem w chwili obecnej zarówno w ustawodawstwie polskim jak i unijnym istnieją duże luki prawne odnoszące się do gromadzenia i przetwarzania informacji w chmurach obliczeniowych, co stanowi poważną przeszkodę w dalszym rozwoju i unowocześnianiu systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

20-25

Ethics in IT procedures

Etyka w procedurach informatycznych

Authors: M Machota, S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik, S Dyl, J Tabak
Abstract (ENG): Along with the development of computer science, apart from technical problems, ethical problems of advanced forms of data processing also emerge. Big Data analyzes are referred to as tools for predicting the future and defining behavioral patterns of individuals. This raises certain uncertainties for what purposes the collected data will be used and how widely they will interfere with the privacy of citizens. In addition, there are serious concerns as to whether the data to be processed will be anonymous, because the first experiments prove that the deanonymisation of data with such extensive collections is not a challenge for an efficient data analyst. All these issues in the aspect of selected ethical issues are discussed by the authors in the following article.

Abstract (PL):
Wraz z rozwojem informatyki prócz problemów technicznych, ujawniają się też problemy etyczne zaawansowanych form przetwarzania danych. O analizach Big Data mówi się jako o narzędziach umożliwiających przepowiadanie przyszłości oraz określających wzorce zachowań jednostek. Rodzi to określone wątpliwości do jakich celów będą wykorzystywane gromadzone dane oraz w jak szerokim stopniu będą ingerowały w prywatność obywateli. Poza tym istnieją poważne obawy, czy aby na pewno przetwarzane dane będą anonimowe, bowiem pierwsze eksperymenty dowodzą, że deanonimizacja danych przy tak rozległych zbiorach nie stanowi wyzwania dla sprawnego analityka danych. Wszystkie te zagadnienia w aspekcie wybranych zagadnień etycznych omawiają autorzy w poniższym artykule.

26-28

Analytical problems and limitations of information systems

Problemy analityczne i ograniczenia systemów informatycznych

Authors: S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik , S Dyl , J Tabak
Abstract (ENG): The authors emphasized that the main limitation in the processing of large databases is the ubiquitous "noise", which affects the quality of data and constitutes a serious obstacle on the way to learn reliable correlations and the selection of appropriate parameters. Today, there is a huge concentration of data flooding the source of raw data. The most spectacular example is the Internet, which multiplies its volume with each passing year. The errors formed with the analysis of clusters called jargon referring to large databases, the so-called Big Errors show the first problems in the application of new technology in the health and public health segments. Another serious limitation in making the right decisions based on Big Data is the problem of data unification. The format of file storage varies between organizations, which makes it very difficult and lengthy or completely impossible to analyze available data. Unification of data is important due to many reasons, but the most important seems to be in case of outbreak and coordinated action throughout the country. Another problem is the methodology of analyzing large databases in health care. All these issues are discussed in more detail in the above article.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, że głównym ograniczeniem w przetwarzaniu wielkich baz danych jest wszechobecny „szum”, który wpływa na jakość danych i stanowi poważną przeszkodę na drodze do poznania wiarygodnych korelacji oraz doborze odpowiednich parametrów. Współcześnie istnieje ogromne skupisko danych zalewających źródła surowych danych. Najbardziej spektakularnym przykładem jest Internet, który z każdym rokiem zwielokrotnia swoją objętość. Tworzące się przy analizie skupisk danych błędy nazwane żargonem odnoszącym się do wielkich baz danych tzw. „Big Errors”, wykazują pierwsze problemy w stosowaniu nowej technologii w segmencie zdrowia oraz zdrowia publicznego. Innym poważnym ograniczeniem w podejmowaniu właściwych decyzji bazujących na Big Data jest problem unifikacji danych. Format przechowywania plików różni się między organizacjami, co bardzo utrudnia i wydłuża bądź całkowicie uniemożliwia analizę dostępnych danych. Ujednolicenie danych jest istotne ze względu na wiele powodów, ale najbardziej ważne wydaje się w przypadku wybuchu epidemii i skoordynowanego działania na terenie całego kraju. Kolejnym problemem jest metodologia analizy wielkich baz danych w ochronie zdrowia. Wszystkie te zagadnienia zostają szerzej omówione w powyższych artykule.

29-32

Data for health protection in the Big Data system

Dane na potrzeby ochrony zdrowia w systemie Big Data

Authors: S Kasza, A Romaszewski, Z Kopański, W Uracz, F Furmanik , S Dyl , J Tabak
Abstract (ENG): The authors emphasized that within the available research methods, many disciplines can be distinguished that complement each other. Artificial intelligence, databases, statistics, visualizations, parallel or high-performance computing, as well as data mining are basic issues related to working with information. In the context of Big Data, the most valuable information analysis concept to date is the use of data mining. This process plays a particularly important role in medical systems in discovering patterns. In the case of applications of various types of analyzes in health care, it should be borne in mind that not all will bring the expected results. Appropriate and thoughtful selection of specific solutions plays a key role in the success of the process and acquiring new knowledge resulting from databases. Attention was also paid to forecasts concerning the future and the challenges occurring in the IT system, especially in health care.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, że w ramach dostępnych metod badawczych można wyróżnić wiele dyscyplin, które wzajemnie się uzupełniają. Sztuczna inteligencja, bazy danych, statystyka, wizualizacje, obliczenia równoległe czy o wysokiej wydajności, a także data mining to podstawowe zagadnienia odnoszące się do pracy z informacjami. W kontekście Big Data najbardziej do tej pory wartościową koncepcją analizy informacji jest stosowanie eksploracji danych. Proces ten pełni w systemach medycznych szczególnie istotną rolę w odkrywaniu wzorców. W przypadku zastosowań różnego rodzaju analiz w ochronie zdrowia, należy mieć na uwadze, że nie wszystkie będą przynosić oczekiwane efekty. Odpowiedni i przemyślany dobór konkretnych rozwiązań pełni kluczową rolą w powodzeniu procesu i zdobywaniu nowej wiedzy wynikającej z baz danych. Zwrócono także uwagę na prognozy dotyczące przyszłości i występujące wyzwania w systemie informatycznym , zwłaszcza w ochronie zdrowia.

33-36