<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: State and social organisations and their role in health promotion


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2014
Main Theme (ENG) State and social organisations and their role in health promotion
Main Theme (PL) Organizacje państwowe i społeczne, ich rola w promocji zdrowia
Edited by W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański
Pages 16-20
Online since July, 2015
Authors W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański
Keywords (ENG) state and social health promotion organisations, National Health Programme
Keywords (PL) organizacja państwowe i społeczne promujące zdrowie . Narodowy Program Zdrowia
Abstract (ENG) The authors discussed international health organisations and their role. What is more, they characterised the modern-day healthcare system in Poland. The focus is on the legal foundations, management, financing and components of the system. Additionally, the main goals of the National Health Programme are discussed.
Abstract (PL) Autorzy omówili międzynarodowe organizacje zdrowia oraz ich rolę. Następnie scharakteryzowali współcześnie występujący w Polsce system ochrony zdrowia. Zwrócili uwagę na podstawy prawne, zarządzanie, finasowanie oraz składowe obecnie zbudowanej ochrony zdrowia. Następnie scharakteryzowali główne założenia Narodowego Programu Zdrowia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share