<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Supporting health promotion and civilisation disease prevention as assessed by medical staff


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2014
Main Theme (ENG) Supporting health promotion and civilisation disease prevention as assessed by medical staff
Main Theme (PL) Dzialania na rzecz promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ocenie personelu medycznego
Edited by W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański
Pages 35-39
Online since July, 2015
Authors W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański
Keywords (ENG) civilisation diseases - health promotion - education, prevention
Keywords (PL) choroby cywilizacyjne - promocja zdrowia - edukacja, prewencja
Abstract (ENG) Health is a state of physical, mental and social well-being when no disease is present. When one is healthy and has no diseases, one has good relationships with the environment and is capable of handling stress and approaching oneself posi-tively. Relatively little attention is devoted to the role of nurses in the promotion of physical, mental and social health. These con-siderations led the authors to embark upon a study of their own, the aim of which was to: get to know nurses’ opinion on the activity of medical institutions related to health promotion and disease prevention among pa-tients, determine the level of nurses’ involvement in pro-health activities, specify the main areas of health promotion activity of nurses and the main elements which could improve the patients’ state of health. Materials and methods. The method used in the study was a diagnostic poll. The tool was a questionnaire developed by the au-thors. There were 17 questions in the questionnaire. The study was conducted among 50 randomly selected nurses working in one of the hospitals located in the Mazowieckie province. The period of the study was July 2011. Results and conclusions. The results of the questionnaire showed that medical institutions support health promotion and civilisa-tion disease prevention insufficiently. The study indicated that most nurses are involved in popularising health promotion and civi-lisation disease prevention among the patients of the hospital. Nurses considered healthy lifestyle as the most important issue related to health promotion (30%). It was followed by health prophylaxis, fighting existing diseases and regular periodic examina-tions, all considered equally important.
Abstract (PL) Zdrowie jest fizycznym, psychicznym i spolecznym dobrostanem, w którym nie wystepuje choroba. Gdy czlowiek jest zdrowy, nie choruje, wtedy posiada dobre relacje z otoczeniem, potrafi radzic sobie ze stresem i ma dobry stosunek do siebie. Stosunkowo malo uwagi poswieca sie roli pielegniarek w promowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i spolecznego. Te spo-strzezenia sklonily autorów do podjecia badan wlasnych, których celem bylo: poznanie opinii pielegniarek na temat dzialalnosci instytucji medycznych w promowaniu zdrowia i prewencji chorób wsród pacjentów, okreslenie stopnia zaangazowania pielegniarek w dzialania prozdrowotne ustalenie glównych kierunków dzialan promocyjnych personelu pielegniarskiego oraz elementów, które poprawilyby sytuacje zdrowotna pacjentów. Material i metoda. Metoda wykorzystana w pracy byl sondaz diagnostyczny, natomiast narzedziem badawczym kwestionariusz ankiety, autorstwa wlasnego. Kwestionariusz zawieral 17 pytan. Badanie przeprowadzono wsród 50 losowo wybranych pielegnia-rek, pracujacych w jednym ze szpitali województwa mazowieckiego. Badanie zostalo przeprowadzone w terminie od 1 do 31 lipca 2011 r. Wyniki i wnioski. Z przeprowadzonych badan ankietowych wynika, ze instytucje medyczne w niewystarczajacy sposób dzialaja w kierunku promowania zdrowia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Wykazano, ze personel pielegniarski w wiekszosci jest zaangazowany w szerzenie promocji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych wsród pacjentów przebywajacych w szpitalu. Piele-gniarki za najwazniejsze zagadnienia zwiazane z promocja zdrowia uznaja zdrowy styl zycia (30%), a nastepnie, jako równowazne, profilaktyke zdrowia, walke z istniejacymi chorobami i regularnosc badan okresowych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share