<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: The Concept of Motivation, its Types and Motivation Subjects


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2014
Main Theme (ENG) The Concept of Motivation, its Types and Motivation Subjects
Main Theme (PL) Pojęcie motywacji, jej odmiany i podmioty motywacji
Edited by E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Pages 02-05
Online since July, 2015
Authors E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Keywords (ENG) motivation systems, motivation at work
Keywords (PL) systemy motywacyjne, motywacja w pracy
Abstract (ENG) The paper introduces the etymology of the word ?motivation? and presents different definitions of the concept. The differences between motivation and motivating are pointed out. The meanings of motive and motivation system are scrutinised. The focus is on the diversity of motivations at work. Many different relationships between the main subjects in the motivation pro-cess are presented.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili źródłosłów słowa motywacja, zwrócili uwagę na różne definicje tego pojęcia, wskazali na różnice pomiędzy motywacją a motywowaniem, omówili znaczenie motywu i systemu motywacyjnego, skupiając się na różno-rodności motywacji w pracy. Przedstawili wiele zróżnicowanych relacji między głównymi podmiotami w procesie motywacji.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share