<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Motivation Theories and Instruments


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2014
Main Theme (ENG) Motivation Theories and Instruments
Main Theme (PL) Teorie i narzędzia motywacji
Edited by E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Pages 06-11
Online since July, 2015
Authors E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Keywords (ENG) effective motivation, motivation instruments
Keywords (PL) skuteczna motywacja, narzędzia motywacji
Abstract (ENG) The authors discuss theories of motivation and instruments influencing employees’ motivation. It is emphasised that the art of effective motivating is based on skilful selection of those instruments adequately to the conditions and needs present in a given organisation. The diversity of motivation instruments and means of coercion are characterised. The role of non-economic motivators is discussed.
Abstract (PL) Autorzy omówili teorie motywacji, a także narzędzia mające wpływ na motywację pracowników. Podkreślili, że sztuka skutecznego motywowania opiera się na umiejętnym ich doborze, adekwatnym do warunków i potrzeb danej organizacji. Scharakteryzowali różnorodność narzędzi motywacji oraz środków przymusu. Omówili rolę motywatorów pozaekonomicznych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share