<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Practical Aspects of the Motivation Process


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2014
Main Theme (ENG) Practical Aspects of the Motivation Process
Main Theme (PL) Praktyczne aspekty zarządzania procesem motywowania
Edited by E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, M Mazurek
Pages 12-15
Online since July, 2015
Authors E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, M Mazurek
Keywords (ENG) the effectiveness of motivating, significance of employee satisfaction and dedication levels, the role of remuneration
Keywords (PL) skuteczność motywowania, znaczenie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracownika, rola wynagrodzenia
Abstract (ENG) The paper emphasises the fact that the effectiveness of motivating is measured by the degree to which the aims of the motivator are realised and the level of an employee’s satisfaction and dedication. The authors point out that motivation strategies are aimed at creating work environment that stimulates employees’ increased efficiency. The paper scrutinises the types of or-ganisation climate that impact the effectiveness of motivating. Attention is paid to money as the primary and most obvious form of external reward motivating employees. Money is expected to remain a main motivational force for a long time. Because of that, using it skilfully to stimulate effects, attitudes and behaviour is very high.
Abstract (PL) Autorzy podkreślili, że skuteczność motywowania mierzona jest stopniem realizacji celów motywującego oraz poziomem satysfakcji i zaangażowania pracownika. Podkreślili, że strategie motywacji dążą do stworzenia środowiska pracy za-pewniającego większą efektywność pracowników. Omówili rodzaje klimatu organizacyjnego mające znaczenie w skuteczności motywowania. Zwrócili uwagę, że pieniądze w różnej postaci wynagrodzenia stanowią pierwszą w skojarzeniu i najbardziej oczywistą formę zewnętrznej nagrody jako środka motywującego i długo jeszcze będą stanowić podstawową siłę motywacyjną. Dlatego umiejętne ich wykorzystanie w stymulowaniu efektów, postaw i zachowań pracowników jest bardzo duże.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share