<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: (Practical Principles of Non-Financial Motivating


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2014
Main Theme (ENG) (Practical Principles of Non-Financial Motivating
Main Theme (PL) Praktyczne zasady motywowania pozafinansowego
Edited by E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, S Dyl
Pages 16-20
Online since July, 2015
Authors E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, S Dyl
Keywords (ENG) motivating employees, symptoms of motivation system collapse
Keywords (PL) motywowanie pracowników, objawy demontażu systemu motywacji
Abstract (ENG) The authors point out that motivating employees requires, above all, the understanding of the mechanisms that drive people. This is a constant process consisting of planned actions and requiring every manager to be aware of many principles and use common sense. No supervisor has a remuneration system fit to satisfy all employees. The authors emphasise the nature of motivation stimuli that differs with changing times. Creating a successful motivation system does not guarantee its effective func-tioning in the long run. The authors claim it is sometimes the case that instead of motivating effectively, the phenomenon of de-motivation appears. It is observable on the basis of certain definite symptoms that are extensively discussed in the paper.
Abstract (PL) Autorzy zwrócili uwagę, że motywowanie pracowników wymaga przede wszystkim zrozumienia mechanizmów napędowych poruszających ludźmi. Jest to proces stały, składający się z zaplanowanych działań i wymagający od każdego szefa znajomości wielu zasad w połączeniu ze zdrowym rozsądkiem. Żaden przełożony nie posiada takiego systemu wynagrodzeń, który w pełni zadowoli wszystkich pracowników. Podkreślili zmieniający się w czasie charakter bodźców motywacyjnych. Stwo-rzenie systemu skutecznego motywowania nie gwarantuje w dłuższej perspektywie jego prawidłowego funkcjonowania. Wskazali, że niejednokrotnie się zdarza, że zamiast skutecznego motywowania pojawia się zjawisko demotywowania, które można zaob-serwować na podstawie określonych symptomów, które stały się przedmiotem szerszego omówienia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share