<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: The Motivation of Healthcare Professionals


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2014
Main Theme (ENG) The Motivation of Healthcare Professionals
Main Theme (PL) Motywacja pracowników ochrony zdrowia
Edited by E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, D Krzemiński
Pages 21-24
Online since July, 2015
Authors E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, D Krzemiński
Keywords (ENG) employee motivation, medical services
Keywords (PL) motywacja pracownika, usługi medyczne.
Abstract (ENG) The authors emphasise the fact that the modern-day approach to employee motivation in healthcare services, includ-ing the role of leadership, is based on the theories implemented in the field of industry, corporations and trade. The practical ex-perience gained when implementing these is of crucial significance. Also, the results of selected studies on motivation in healthcare employee management are presented.
Abstract (PL) Autorzy zwrócili uwagę, że współczesne podejście do motywacji pracowniczej w usługach medycznych, a zwłaszcza rola osób zarządzających, mają teorie wypracowane w sferze przemysłowej, korporacyjnej i handlowej oraz praktycz-ne doświadczenie zdobyte we wdrażaniu tych teorii. Następnie omówili szczegółowo wyniki wybranych badań poświęconych roli motywacji w zarządzaniu pracownikami służby zdrowia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share