<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Motivating Stomatology Employees in Public and Private Healthcare Sectors


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.3/2014
Main Theme (ENG) Motivating Stomatology Employees in Public and Private Healthcare Sectors
Main Theme (PL) Motywowanie personelu stomatologicznego w panstwowym i prywatnym sektorze uslug medycznych
Edited by E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, D Krzemiński
Pages 25-29
Online since July, 2015
Authors E Kacprzak-Biernacka, A Skura-Madziała, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, D Krzemiński
Keywords (ENG) motivational factors, public and private healthcare
Keywords (PL) czynniki motywacyjne, państwowa i prywatna ochrona zdrowia
Abstract (ENG) The paper presents the results of a survey conducted in multiple medical facilities whose aim was to determine the significance of various motivational factors and comapre them between public and private healthcare.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w różnych ośrodkach medycznych, których celem było określenie istotności różnych czynników motywacyjnych oraz ich porównanie w państwowej i prywatnej ochronie zdrowia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share