<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: On Effective Interpersonal Communication


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2014
Main Theme (ENG) On Effective Interpersonal Communication
Main Theme (PL) O dobrej komunikacji interpersonalnej…
Edited by Radecka, I Łopacińska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, J Rowiński
Pages 02-05
Online since July, 2015
Authors Radecka, I Łopacińska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, J Rowiński
Keywords (ENG) interpersonal communication, communicativeness in an individual’s social life
Keywords (PL) komunikacja interpersonalna, komunika-tywność w życiu społecznym jednostki
Abstract (ENG) The authors present basic elements and principles of interpersonal communication. Among others, the posture and body movements are discussed. The significance of communicativeness in one’s social life is scrutinised.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili podstawowe elementy i zasady interpersonalnego komunikowania się. Zwrócili m.in. uwagę na postawę i ruchy ciała. Podkreślili rolę wyglądu w komunikowaniu się. Omówili znaczenie komunikatywności w życiu społecznym jednostki
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share