<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Nurses’ Knowledge on the Significance of Interpersonal Communication


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2014
Main Theme (ENG) Nurses’ Knowledge on the Significance of Interpersonal Communication
Main Theme (PL) Wiedza pielęgniarek na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej w zawodzie - badania wieloośrodkowe
Edited by I Radecka, I Łopacińska, Z Kopański, I Brukwicka, J Rowiński
Pages 19-22
Online since July, 2015
Authors I Radecka, I Łopacińska, Z Kopański, I Brukwicka, J Rowiński
Keywords (ENG) nurses, interpersonal communication, questionnaire
Keywords (PL) pielęgniarki, komunikacja interpersonalna, badania ankietowe
Abstract (ENG) The idea of communication is the ex-change of information and knowledge. In the nursing profession, communication is an integral part of patient care and has an im-mense influence on it. Effective communication is about express-ing oneself clearly. A question arises: to what extend do modern-day nurses know the principles and techniques of effective com-munication and can implement them in their professional activi-ties. In search of the answer, the authors embarked upon a study of their own.
Abstract (PL) Idea komunikacji jest wymiana informacji, wiedzy. W zawodzie pielegniarki komunikacja jest integralna czescia procesu pielegnowania i ma ogromny wplyw na jego przebieg. Dobra komunikacja polega na przejrzystym sposobie wyrazu siebie. Powstaje pytanie do jakiego stopnia wspólczesna pielegniarka zna i potrafi zastosowac zasady i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej w czasie wykonywania swojej pracy zawodowej. W poszukiwaniu odpowiedzi autorzy podjeli badania wlasne.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share