<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2015 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: The Functioning of Alcoholics in Society


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2015
Main Theme (ENG) The Functioning of Alcoholics in Society
Main Theme (PL) Funkcjonowanie w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu
Edited by A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Pages 07-13
Online since July, 2015
Authors A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Keywords (ENG) alcoholism, physical and mental ailments
Keywords (PL) alkoholizm, zaburzenia fizyczno-psychiczne
Abstract (ENG) The paper points out the main reasons for drinking alcohol and presents various circumstances which instigate alcohol drinking. The focus is on the impact of alcohol on physicality and mentality of young people and the significance of alcoholism as a disease striking the whole family rather than one addicted individual. The authors analysed the attitudes towards alcohol in workplaces changing throughout ages and the frequency of crimes committed under the influence of alcohol.
Abstract (PL) Autorzy wskazali główne przyczyny picia alkoholu, omówili różne sytuacje inicjacji picia alkoholu, zwracając uwagę na wpływ alkoholu na sferę fizyczno-psychiczną młodych ludzi, podkreślili znaczenie alkoholizmu jako choroby całej rodziny a nie tylko jednego z jej członków, przeanalizowali zmieniające się na przestrzeni wieków podejście do picia alkoholu w miejscu pracy oraz omówili częstość przestępstw dokonywanych pod wpływem alkoholu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share