<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Haematuria – the general overview of the ailment


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017
Main Theme (ENG) Haematuria – the general overview of the ailment
Main Theme (PL) Krwiomocz – ogólna charakterystyka zjawiska
Edited by M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Pages 05-08
Online since December, 2017
Authors M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Keywords (ENG) haematuria, diagnostics, diagnostic challenges
Keywords (PL) krwiomocz, diagnostyka, problemy diagnostyczne
Abstract (ENG) The authors have presented an overview of haematuria. They have paid attention to its macroscopic and microscopic form, emphasising the criteria of microscopic diagnosis. They have discussed the significance of screening (dipstick test) in the diagnostics of haematuria, taking into account its advantages and drawbacks. They have characterised the microscopic methods of urine residue analysis, pointing out the causes of imprecise results. They have discussed the significance of the shape of erythrocytes in the residue for the haematuria diagnosis. They have emphasised the fact that a valuable method of analysing urine residues in order to locate the source of bleeding is examining the residues using a phase-contrast microscope to find dysmorphic erythrocytes or assessing the content of urinary cast. Also, the main principles of immediate actions in cases of haematuria have been presented.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili charakterystykę krwiomoczu, zwrócili uwagę na jego makroskopową i mikroskopową postać, podkreślając kryteria mikroskopowe rozpoznania. Omówili znaczenie badań skryningowych (testów paskowych) w wykrywaniu krwiomoczu, zwracając uwagę na wady i zalety metody, scharakteryzowali także mikroskopowe metody badania osadu moczu wskazując przyczyny zafałszowania wyników. Omówili ponadto znaczenie kształtu erytrocytów w osadzie dla diagnostyki krwiomoczu. Zwrócili uwagę, że wartościową metodą badania osadu moczu dla określenia miejsca krwawienia w drogach moczowych jest ocena osadu w mikroskopie kontrastowo-fazowym nakierowana na poszukiwanie erytrocytów dysmorficznych bądź ocena zawartości wałeczków erytrocytalnych. Podali również główne zasady działania doraźnego w przypadku krwiomoczu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share