<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Imaging methods used in the diagnostics of urinary system disorders related to haematuria


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017
Main Theme (ENG) Imaging methods used in the diagnostics of urinary system disorders related to haematuria
Main Theme (PL) Metody obrazowania stosowane w diagnostyce chorób układu moczowego związanych z krwiomoczem
Edited by M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Pages 20-24
Online since December, 2017
Authors M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Keywords (ENG) urinary system imaging, ultrasound, contrastive studies, cystoscopy
Keywords (PL) obrazowanie układu moczowego, usg, badania kontrastowe, cystoskopia
Abstract (ENG) The authors have discussed the selected Imaging methods used in the diagnostics of urinary system disorders related to haematuria. The have characterised the ultrasound test and its usefulness for diagnosing kidney stones and tumours. They have emphasised the fact that this test does not assess the functioning of the affected kidney and that the assessment of the size of the deposits has a large error margin because of the ultrasound image resolution. The authors have pointed out the value of the test considering the kidney damage, when the renal parenchyma is torn and the outside of the kidney is obscured in the image and the borderline between the parenchyma and its central part is unclear. When it comes to diagnosing the urinary tract stones using ultrasound is possible only if it is located in the subrenal or paravesical section. Using an ultrasound test, one can spot tumours developing towards the bladder, foreign bodies, and stones. Transrectal diagnostics is of special significance to the assessment of prostate pathology. The authors have also discussed the selected methods of urinary tract radiodiagnostics, such as urinary tract plain film or various contrastive studies. Their advantages and drawbacks have been discussed. What is more, the authors have underlined the fact that the main diagnostic test for haematuria is bladder cystoscopy, which is also characterised in the article. Also, the value of histological tests in diagnosing haematuria was discussed.
Abstract (PL) Autorzy omówili wybrane metody obrazowania stosowane w diagnostyce chorób układu moczowego związanych z krwiomoczem. Scharakteryzowali badanie ultrasonograficzne w aspekcie użyteczności w diagnostyce guzów i kamicy nerki. Podkreślili, że badanie to nie ocenia stanu czynności nerki objętej chorobą oraz, że ocena wielkości złogów obarczona jest dużym błędem zdeterminowanym rozdzielczością aparatu usg. Zwrócili uwagę na wartość badania w odniesieniu do urazu nerki, gdy dochodzi do rozerwania miąższu i gdy zaburzona zostaje ciągłość zarysu nerki po stronie zewnętrznej wraz z zatartą granicą miąższu i pola środkowego. Z kolei stwierdzenie ultrasonograficznie kamienia w moczowodzie jest możliwe tylko w przypadku jego umiejscowienia w odcinku podnerkowym lub przypęcherzowym. Przy pomocy badania usg można wychwycić w pęcherzu moczowym guzy rosnące do jego światła, ciała obce oraz kamienie. Dla oceny patologii gruczołu krokowego szczególnie wartościowa jest diagnostyka transrektalna. Omówiono także wybrane metody radiodiagnostyki układu moczowego m.in. zdjęcie przeglądowe układu moczowego i różne postacie badań kontrastowych zwracając uwagę na ich wady i zalety. Podkreślono ponadto, że podstawowym badaniem diagnostyki krwiomoczu jest cystoskopia, czyli wziernikowanie pęcherza moczowego. Następnie scharakteryzowano to badanie. Na koniec artykułu uwagę zwrócono na wartość badań histologicznych w diagnostyce krwiomoczu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share