<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Transportation injuries in children


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Transportation injuries in children
Main Theme (PL) Urazy komunikacyjne u dzieci
Edited by M Sulej, K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, J Rowiński,J Strychar , G Sianos
Pages 01-06
Online since April, 2018
Authors M Sulej, K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, J Rowiński,J Strychar , G Sianos
Keywords (ENG) transportation injuries in children, facial skeleton injuries , thoracic injuries, abdominal injuries, post-traumatic bone damage
Keywords (PL) urazy komunikacyjne u dzieci, obrażenia twarzoczaszki, urazy klatki piersiowej i brzucha, pourazowe uszkodzenia kości
Abstract (ENG) The article discusses the epidemiology of injuries from road traffic accidents in pediatric patients. Possible underestimation of available data due to the specific legal interpretation of injuries and their outcomes has been pointed out. Further on, detailed characteristics of injuries to individual body parts is provided. The authors note that alcohol abuse becomes an increasingly common cause of accidents leading to facial skeleton injuries in adolescents. Next, thoracic injuries are discussed, quite often occurring as a component of multiorgan injuries. The risk of the development life-threatening conditions due to traffic-related injuries of the chest is highlighted. When discussing abdominal injuries, the authors point out to blunt trauma being the most common cause. The risk of parenchymal organ injury has been brought to attention, as well as the increasing popularity of organ-preserving procedural approach. Finally, limb injuries resulting from transportation injuries in children are discussed. Attention was drawn to the common incidence of bone fractures characteristic for the childhood age. Growth cartilage injuries may result in disruption or suppression of the longitudinal growth of the limbs.
Abstract (PL) Autorzy omówili epidemiologię urazów u dzieci powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Zwrócili uwagę na możliwość niedoszacowania danych ze względu na swoisty charakter skutków urazów interpretowany przez prawo. Następnie scharakteryzowali szczegółowo obrażenia poszczególnych części ciała. Zwrócili uwagę, że urazy twarzoczaszki u dzieci są niestety coraz częściej skutkiem picia alkoholu, ale przez młodocianych, którzy później doznają urazu znajdując się pod wpływem alkoholu. Następnie omówiono urazy klatki piersiowej podkreślając, ze stosunkowo często są one składową urazów wielonarządowych. Podkreślili ryzyko rozwoju stanów zagrożenia życia powstałych na skutek obrażeń komunikacyjnych klatki piersiowej. Omawiając urazy brzucha podkreślono, że ich przyczyną są najczęściej tępe obrażenia brzucha. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzeń narządów miąższowych oraz na coraz powszechniejszą taktykę zabiegów oszczędzających wykonywanych w stosunku do uszkodzonych narządów. Na koniec omówiono urazy kończyn u dzieci powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zwrócono uwagę, że u dzieci kości często ulegają uszkodzeniu w złamaniach charakterystycznych tylko dla wieku dziecięcego. Konsekwencje urazu chrząstki wzrostowej mogą zaburzyć lub zahamować późniejszy wzrost kończyny na długość.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share