<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Cerebrocranial injuries in children – epidemiology and clinical presentation


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Cerebrocranial injuries in children – epidemiology and clinical presentation
Main Theme (PL) Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – epidemiologia i obraz kliniczny
Edited by K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, J Strychar, G Sianos
Pages 07-12
Online since April, 2018
Authors K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, J Strychar, G Sianos
Keywords (ENG) children, cerebrocranial injuries, epidemiology, clinical symptoms
Keywords (PL) children, cerebrocranial injuries, epidemiology, clinical symptoms
Abstract (ENG) Selected issues in the epidemiology of cerebrocranial injuries in pediatric patients are presented. As highlighted by the authors, the incidence of injuries above the age of 1 is nearly twice higher than in the earlier period due to the increasing motor activity. The highest prevalence of head injuries is observed in children aged 10 to 14. The incidence of head injuries is nearly twice higher in boys as compared to girls. As pointed by the authors, head injuries are associated not only with the risk of skin, skull, jaw, eye, nose, and ear damage, but also with traumatic cerebral contusions. Further on, scalp and skull bone injuries are discussed, followed by a summary of intracranial injuries. The importance of primary and secondary intracranial injuries is highlighted and followed by presentation of brain concussion, diffuse axonal injury, subarachnoid hemorrhage, subdural hematoma, epidural hematoma, brain contusion and intracerebral hemorrhage.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia z epidemiologii urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci. Podkreślili, że powyżej 1 r.ż. częstość urazów wzrasta niemal 2-krotnie w porównaniu do wcześniejszych okresów życia ( wiąże się to ze stopniowym wzrostem aktywności ruchowej dziecka). Najwięcej urazów głowy odnotowuje się u dzieci w wieku 10-14 lat. Niemal 2-krotnie częściej obrażeniom głowy ulegają chłopcy w porównaniu do dziewczynek. Wskazali, że uraz głowy wiążą się nie tylko z ryzykiem powstania obrażeń skóry głowy, czaszki, szczęki, żuchwy, narządów zmysłu wzroku, węchu i słuch, ale także urazowym uszkodzeniem mózgu. W kolejnej części artykułu omówili urazy owłosionej skóry i kości czaszki. Następnie skupili się na urazowym uszkodzeniu mózgu. Podkreślili znaczenie pierwotnych i wtórnych uszkodzeń mózgu, a następnie kolejno omówili wstrząśnienie mózgu, rozlane uszkodzenie aksonów, krwotok podpajęczynówkowy, krwiak podtwardówkowy, krwiak nadtwardówkowy, stłuczenie mózgu i krwiak śródmózgowy.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share