<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Management of patients with cerebrocranial injuries


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Management of patients with cerebrocranial injuries
Main Theme (PL) Postępowanie z chorym z urazem czaszkowo – mózgowym
Edited by M Sulej, K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , J Rowiński, J Strychar
Pages 13-18
Online since April, 2018
Authors M Sulej, K Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , J Rowiński, J Strychar
Keywords (ENG) patients with cerebrocranial injuries, casualty examination
Keywords (PL) chory po urazie czaszkowo-mózgowym, badanie poszkodowanego
Abstract (ENG) Examination of patients who had experienced cerebrocranial injury is discussed in the article. The authors point out the preliminary examination elements including accident site assessment, preliminary patient assessment and rapid trauma assessment or local evaluation. As highlighted by authors, patients with cerebrocranial injuries should not be subjected to backward head tipping maneuvers to ensure airway patency due to the possible cervical spine damage. Esmarch maneuver, or jaw-thrust maneuver, should be used instead in these patients. If airway patency is not restored following the jaw-thrust maneuver and aspiration of oral cavity contents, advanced patency restoration techniques should be employed. Nasopharyngeal tubes are contraindicated in cases of suspected basilar skull fractures due to the possibility of tube being inserted through the fracture crack into the cranium. Indications for rapid trauma assessment and local examination are discussed. The importance of repeated examination as well as follow-up examinations is highlighted. Selected pharmacological effects observed in patients after cerebrocranial injuries are also discussed.
Abstract (PL) Autorzy umówili badanie pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym. Zwrócili uwagę na elementy badania wstępnego dotyczące oceny miejsca zdarzenia, oceny wstępnej oraz szybkiego badania urazowego lub badania miejscowego. Podkreślili, że u chorych z urazem czaszkowo – mózgowym nie można stosować rękoczynu odchylenia głowy do tyłu jako metody udrażniania dróg oddechowych, ze względu na możliwość istnienia uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. U tych chorych stosuje się rękoczyn Esmarcha, czyli wysunięcie żuchwy. Jeśli po wykonaniu zabiegu wysunięcia żuchwy i odessaniu treści z jamy ustnej poszkodowanego, dalej utrzymuje się niedrożność dróg oddechowych, należy zastosować zaawansowane techniki ich udrażniania. Przeciwwskazaniem do stosowania rurki nosowo – gardłowej jest podejrzenie złamania podstawy czaszki, gdyż istnieje możliwość wprowadzenia rurki przez szczelinę złamania do jamy czaszki. Omówili wskazania do szybkiego badania urazowego oraz badania miejscowego. Podkreśli znaczenie badania powtórnego i badania dalszego. Omówili także wybrane działania farmakologiczne u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share