<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Non-accidental injuries in children


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Non-accidental injuries in children
Main Theme (PL) Urazy nieprzypadkowe u dzieci
Edited by K Osmałek, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, M Mazurek, W Uracz , G Sianos
Pages 19-23
Online since April, 2018
Authors K Osmałek, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, M Mazurek, W Uracz , G Sianos
Keywords (ENG) non-accidental injuries in children, clinical presentation, diagnostics
Keywords (PL) urazy nieprzypadkowe u dzieci, obraz kliniczny, diagnostyka
Abstract (ENG) The problem of deliberate injuries to organs and organ systems as observed in the course of child abuse syndrome, currently referred to as non-incidental injuries, is presented. The epidemiology of the condition is discussed and the attention is drawn to the fact that although non-incidental injuries occur in pediatric patients of any age, about 60% of these injuries are observed in children below the age of 3 years. Further on, the diagnostics and clinical presentation of non-incidental injuries is discussed. Skeletal injuries are highlighted as the one of the most common consequences of child abuse. Skeletal injuries are observed in more than 80% of children subjected to non-incidental injuries. Particularly dangerous, however, due to their potentially fatal consequences, are the injuries to the central nervous system. CNS injuries may occur either as the result of direct trauma to the child’s head or indirectly due to the child being shaken violently (shaken child syndrome). Post-traumatic abdominal injuries resulting from child abuse are also discussed.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili problem zamierzonych uszkodzeń układów i narządów u dzieci występujący w zespołu nazwanym zespołem dziecka bitego obecnie nazywany urazami nieprzypadkowymi. Omówili epidemiologię zjawiska podkreślając, że urazy nieprzypadkowe stwierdzić można u dzieci w każdym wieku, ale ok. 60% z nich to dzieci poniżej 3. roku życia. W dalszej części artykułu omówiono diagnostykę i obraz klinicznych urazów nieprzypadkowych. Podkreślono, że urazy układu kostnego należą do najczęstszych następstw maltretowania dziecka. Obrażenia tego układu występują u ponad 80% dzieci doznających urazów nieprzypadkowych. Szczególnie niebezpieczne ze względu na często śmiertelne konsekwencje mają jednak urazu ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego powstaje bądź na skutek bezpośredniego działania urazu na głowę dziecka, bądź też powstaje na skutek potrząsania dzieckiem - tzw. zespół dziecka potrząsanego. Omówiono także pourazowe uszkodzenia narządów jamy brzusznej powstałe w wyniku maltretowania dziecka.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share