<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Acute poisonings in children and adolescents


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Acute poisonings in children and adolescents
Main Theme (PL) Ostre zatrucia u dzieci i młodzieży
Edited by K Osmałek, M Liniarski, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, W Uracz
Pages 24-28
Online since April, 2018
Authors K Osmałek, M Liniarski, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, W Uracz
Keywords (ENG) children and adolescents, acute poisonings, epidemiology, clinical symptoms (toxidromes), treatment, antidotes
Keywords (PL) dzieci i młodzież, ostre zatrucia, epidemiologia, objawy kliniczne (toksydromy), leczenie, odtrutki
Abstract (ENG) The article summarizes the epidemiology of acute poisonings in children and adolescents. Clinical symptoms are presented with particular focus on the characteristics of toxidromes. Toxidromes characteristic for selected substances are also summarized. Diagnostic management and the importance of toxicological screening are discussed. The authors highlight that acute poisoning is a life-threatening event and requires appropriate emergency rescue measures already at the pre-hospitalization stage; therefore, the role of medical rescue service workers upon the first contact with the casualty is is very important . Basic principles of rescue procedures and the importance of antidotes are discussed, including antidotes at the disposal of Medical Rescue Teams.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali epidemiologie ostrych zatruć występujących u dzieci i młodzieży. Przedstawili objawy kliniczne, zwracając uwagę na charakterystykę toksydromów. Omówili toksydromy dla wybranych substancji. Scharakteryzowali diagnostykę zatruć i znaczenie toksykologicznych badań przesiewowych. Podkreślili, że ostre zatrucie jest stanem zagrożenia życia i wymagają odpowiedniego postępowania ratowniczego już w opiece przedszpitalnej, dlatego tak ważna jest rola ratownika medycznego w kontakcie z osobą poszkodowaną. Omówili podstawowe zasady działań ratowniczych, oraz znaczenie odtrutki, w tym odtrutki, którymi dysponują Zespoły Ratownictwa Medycznego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share