<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Designer drugs – mechanism of action, symptoms, emergency rescue procedures


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Designer drugs – mechanism of action, symptoms, emergency rescue procedures
Main Theme (PL) Dopalacze – mechanizm działania, objawy, postępowanie ratownicze
Edited by K Osmałek, M Liniarski, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, W Uracz
Pages 29-33
Online since April, 2018
Authors K Osmałek, M Liniarski, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, W Uracz
Keywords (ENG) designer drugs, mechanism of action, symptoms, emergency rescue procedures.
Keywords (PL) dopalacze, mechanizm działania, objawy, postepowanie ratunkowe
Abstract (ENG) The article summarizes the meaning of the term designer drugs and their most common forms; further on, the mechanism of action and intoxication symptoms are discussed for drugs divided into the classes of amphetamine derivatives and cannabinoids. The authors summarize the statistical data on designer drug use in adolescents while highlighting that currently the problem in Poland pertains mainly to male students of higher school grades. In the next part of the article, medical management of designer drug intoxication is discussed, with note being taken of complications which usually require emergency medical intervention, particularly in relation to the emerging cardiological and psychiatric disorders. The requirement of each intoxication with a new type of drug or drug derivative being reported to the Regional Poison Control Center is highlighted.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali znaczenie określenia dopalacze, omówili najczęstsze postacie, następnie skupili się mechanizmie działania i objawach zatrucia dopalaczami. uwzględniając podział: pochodne amfetaminy i kanabinoidy. Scharakteryzowali statystyki omawiające przyjmowanie dopalaczy przez młodzież, podkreślając, że współczesny problem z dopalaczami w Polsce wydaje się dotyczyć głównie chłopców będących uczniami starszych klas. W dalszej części omówili postępowanie medyczne w zatruciach dopalaczami. zwrócono uwagę, że powikłania po zażyciu dopalaczy wymagają z reguły pilnej interwencji medycznej zwłaszcza w zakresie powstających zaburzeń kardiologicznych i psychiatrycznych. Podkreślono konieczność w każdym przypadku zatrucia nowymi narkotykami lub ich pochodnymi konsultacji w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share