Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 3

1-4
1
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS)
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii układu moczo-
wego
(
Selected aspects of the urinary system anatomy and physiology
)
M Walentowicz
1,A,D
, D Krzemiński
1,C,F
, Z Kopański
1,2,E
, M Liniarski
1,B
, J Tabak
1,B
, S Dyl
1,B
,
K Kieczka-Radzikowska
1,B
, M Mazurek
1,B
1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Abstract –
The authors have presented an overview of the anatomy and physiology of the urinary system. They have paid attention to the
selected anatomical and physiological aspects that have particular consequences in the pathology of the system.
Key words
urinary system anatomy and physiology.
Streszczenie -
Autorzy przedstawili w zarysie anatomię i fizjologię układu moczowego. Zwrócili uwagę na wybrane zagadnienia z anatomii i
fizjologii mające szczególne konsekwencje w rozwoju patologii tego układu.
Słowa kluczowe -
anatomia i fizjologia układu moczowego.
Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy -
A
-
Koncepcja i projekt badania, B- Gromadzenie i/lub zestawianie
danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu
Adres do korespondencji — Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza
35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail
Zaakceptowano do druku:
28.08.2017.
NERKI
Nerka jest narządem parzystym, położonym
pozaotrzewnowo, na tylnej ścianie jamy brzusznej po
obu stronach kręgosłupa na wysokości od XII kręgu
piersiowego do II kręgu lędźwiowego. W takim
położeniu utrzymywane są dzięki tkance tłuszczowej
tworzącej torebkę tłuszczową, połączoną tkanką
łączną z tylną ścianą jamy brzusznej. Do utrzymania
nerek w ich pozycji przyczyniają się również duże
pnie naczyniowe – tętnica i żyła nerkowa oraz
ciśnienie panujące w jamie brzusznej.
Nerki są bogato ukrwione. Przepływa przez
nie około 25% krwi wyrzucanej przez serce z każdym
skurczem. Jest to znacznie więcej, niżby wynikało z
potrzeb metabolicznych samego narządu. Krew w
nerkach
ulega
procesom
fizykochemicznym,
mających na celu pozbycie się różnych substancji
szkodliwych lub zbędnych dla ustroju drogą wydalenia
ich z moczem na zewnątrz.
Nerki pełnią bardzo ważną rolę w utrzymaniu
stałości składu środowiska wewnętrznego ustroju –
utrzymywania ciśnienia osmotycznego płynów
ustrojowych, stężenia jonów wodorowych, a także
funkcjonują jak narząd dokrewny, biorący udział w
regulacji ciśnienia krwi, regulacji gospodarki
wapniowej oraz erytropoezie (wytwarzaniu krwinek
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...46
Powered by FlippingBook