Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 4

1-4
2
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
czerwonych). Napływająca do nerek krew doprowa-
dzona zostaje przez tętniczkę doprowadzającą do
splotu naczyniowego ciałka nerkowatego.
Rycina 1. Przekrój nerki [1]
Rycina 2. Unaczynienie tętnicze nerek [2]
W tym miejscu jedna piąta objętości przepływającego
osocza pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego krwi
przesącza się do torebki ciałka nerkowatego tworząc
mocz pierwotny. Pozostała część krwi wypływa z sieci
kłębuszka
naczyniowego
przez
tętniczkę
odprowadzającą, która rozpada się na sieć naczyń
włosowatych oplatających układ kanalików nefronu,
naczynia łączą się przechodząc w układ żylny.
Przesączony w kłębuszku mocz pierwotny przechodzi
do układu kanalikowego, gdzie ulega dalszym
przemianom do moczu ostatecznego. Składa się na
to wchłanianie zwrotne czyli reabsorbcja, oraz
wydzielanie, czyli sekrecja. Dobowa objętość moczu
wydalanego przez zdrowego człowieka waha się od
600 do 2500 ml i jest zależna od różnych czynników,
głównie od spożytych płynów i temperatury otoczenia.
Prawidłowy mocz ma zabarwienie żółte lub
bursztynowe. Intensywność zabarwienia zależy od
ilości wytworzonego moczu – mocz zagęszczony jest
ciemniejszy wskutek większego stężenia barwnika
moczu urochromu. Ciężar właściwy moczu zależny
jest od stężenia rozpuszczonych w nim substancji i
waha się od 1,003 do 1,030. Połowę rozpuszczonych
w moczu substancji stanowi mocznik, który jest
głównym produktem końcowym przemiany białkowej.
Kwas moczowy jest końcowym produktem przemiany
purynowej. Do produktów przemiany azotowej
wydalanych z moczem należy również kreatynina,
której stężenia w surowicy krwi jest czułym
wskaźnikiem wydolności nerek. Do soli mineralnych
zawartych w moczu należą sole sodu, potasu, wapnia
i magnezu w postaci chlorków, fosforanów i
siarczanów. Największy procent soli wydalanych z
moczem stanowi chlorek sodowy 44% wszystkich
soli. W warunkach chorobowych w moczu mogą
pojawiać się w większych ilościach białka, cukru,
barwników żółciowych. W warunkach prawidłowych
mocz produkowany jest przez nerki w objętości 1-2
ml/min, ale w niektórych sytuacjach może zwiększać
się do 20 ml/min. Mocz gromadzi się w miedniczce
nerkowej, skąd spływa do pęcherza moczowego
przez moczowody [2-7].
MOCZOWODY
Moczowód – długi parzysty przewód łączący
miedniczkę nerkową z dnem pęcherza moczowego.
Jego długość wynosi 28-34 cm. Prawy moczowód jest
nieco krótszy od lewego. Moczowody biegną zaotrze-
wnowo ku dołowi do miednicy mniejszej, krzyżując się
z naczyniami biodrowymi wspólnymi. Przebijają
ścianę pęcherza skośnie tworząc ujście zamknięte
fałdem błony śluzowej. Mocz przechodzi z miedniczki
nerkowej do pęcherza moczowego częściowo pod
wpływem ciśnienia i siły grawitacyjnej, przede
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...46
Powered by FlippingBook