Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 7

((
5-8
5
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS)
Krwiomocz – ogólna charakterystyka zjawiska
(
Haematuria – the general overview of the ailment
)
M Walentowicz
1,A,D
, D Krzemiński
1,C,F
, Z Kopański
1,2,E
, M Liniarski
1,B
, J Tabak
1,B
, S Dyl
1,B
,
K Kieczka-Radzikowska
1,B
, M Mazurek
1,B
1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Abstract –
The authors have presented an overview of haematuria. They have paid attention to its macroscopic and microscopic form,
emphasising the criteria of microscopic diagnosis. They have discussed the significance of screening (dipstick test) in the diagnostics of
haematuria, taking into account its advantages and drawbacks. They have characterised the microscopic methods of urine residue analysis,
pointing out the causes of imprecise results. They have discussed the significance of the shape of erythrocytes in the residue for the
haematuria diagnosis. They have emphasised the fact that a valuable method of analysing urine residues in order to locate the source of
bleeding is examining the residues using a phase-contrast microscope to find dysmorphic erythrocytes or assessing the content of urinary
cast. Also, the main principles of immediate actions in cases of haematuria have been presented.
Key words
haematuria, diagnostics, diagnostic challenges.
Streszczenie -
Autorzy przedstawili charakterystykę krwiomoczu, zwrócili uwagę na jego makroskopową i mikroskopową postać, podkreślając
kryteria mikroskopowe rozpoznania. Omówili znaczenie badań skryningowych (testów paskowych) w wykrywaniu krwiomoczu, zwracając
uwagę na wady i zalety metody, scharakteryzowali także mikroskopowe metody badania osadu moczu wskazując przyczyny zafałszowania
wyników. Omówili ponadto znaczenie kształtu erytrocytów w osadzie dla diagnostyki krwiomoczu. Zwrócili uwagę, że wartościową metodą
badania osadu moczu dla określenia miejsca krwawienia w drogach moczowych jest ocena osadu w mikroskopie kontrastowo-fazowym
nakierowana na poszukiwanie erytrocytów dysmorficznych bądź ocena zawartości wałeczków erytrocytalnych. Podali również główne zasady
działania doraźnego w przypadku krwiomoczu.
Słowa kluczowe
-
krwiomocz, diagnostyka, problemy diagnostyczne
.
Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy—
A
-
Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i
interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu
Adres do korespondencji —
Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowi-
cza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail
Zaakceptowano do druku:
28.08.2017.
WSTĘP
Krwiomoczem określa się sytuacje, gdy organizm
wydala z moczem krwinki czerwone w liczbie większej
niż 1000 na minutę ewentualnie 1500000 na dobę. W
takiej sytuacji w osadzie występuje 5 lub więcej
krwinek czerwonych w jednym polu widzenia przy
dużym powiększeniu (40x) w trzech kolejnych
badaniach wykonanych wciągu kilku tygodni. W
zależności od liczby czerwonych krwinek stosuje się
określenie krwiomoczu mikroskopowym (zmiany
dostrzegalne wyłącznie w badaniu mikroskopowym
osadu - mikrohematuria) lub krwiomoczu makrosko-
powego. ( zmiany właściwości fizycznych moczu -
świeża krew, zależnie od jej ilości daje jasnoróżowe
do ciemnoczerwonego podbarwienia moczu).
Natomiast domieszka krwi np. menstru-acyjnej
powoduje zabarwienie brunatne o różnym nasileniu.
To powoduje, że podkreśla się, iż u kobiet
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...46
Powered by FlippingBook