Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 11

9-13
9
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS)
Nerkowe przyczyny krwiomoczu
(
Renal causes of haematuria
)
M Walentowicz
1,A,D
, D Krzemiński
1,C,F
, Z Kopański
1,2,E
, M Liniarski
1,B
, J Tabak
1,B
, S Dyl
1,B
,
K Kieczka-Radzikowska
1,B
, M Mazurek
1,B
1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Abstract –
The authors have discussed the renal causes of haematuria. They have characterised the selected epidemiological,
pathomorphological, and clinical aspects of malignant kidney tumours in adults. They have paid attention to the genetic background of their
development and emphasised the fact that the beginning of the sickness is very often accompanied by no symptoms. They have also underlined
the occurrence of paraneoplastic syndromes accompanying malignant kidney tumours. They have proceeded on to explain the most common
malignant tumour in children – Wilms’ tumour. Subjected to analysis were also: kidney injuries, kidney vessels diseases, renal vein thrombosis,
renal tuberculosis.
Key words
-
renal causes of haematuria.
Streszczenie -
Autorzy omówili nerkowe przyczyny krwiomoczu. Scharakteryzowali wybrane aspekty epidemiologiczne, patomorfologiczne i
kliniczne nowotworów złośliwych nerek u dorosłych, zwrócili uwagę na tło genetyczne ich rozwoju, podkreślili często bezobjawowy początek
choroby, oraz występowanie zespołów paraneoplastycznych towarzyszących nowotworom złośliwym nerek. Następnie omówili najczęściej
występujący nowotwór złośliwy u dzieci – guz Wilmsa. Przedmiotem analizy były także urazy nerek, choroby naczyń nerkowych, zakrzepica żył
nerkowych, gruźlica nerek.
Słowa kluczowe -
nerkowe przyczyny krwiomoczu.
Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy -
A
-
Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i
interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu
Adres do korespondencji -
Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza
35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail
Zaakceptowano do druku:
28.08.2017.
NOWOTWORY
Nowotwory złośliwe nerek w Polsce są stosun-
kowo rzadkie. Stanowią one u mężczyzn ok. 4%
ogółu zachorowań na nowotwory złośliwe, u kobiet
ok. 3%. Częstość rozwoju nowotworów wzrasta wraz
z wiekiem, szczyt zachowowań przypada na 6 i 7.
dekadę życia, a ryzyko zachorowania jest ok. 2 razy
większe u mężczyzn niż kobiet. [1-3]
Rak nerkowokomórkowy (
renal cell carcinoma
-
RCC) stanowi ok. 85% wszystkich przypadków
nowotworów złośliwych nerek. RCC występuje w
szeregu podtypach histologicznych. Najczęstszym z
nich jest rak jasnokomórkowy nerki (
clear cell renal
cell carcinoma
- ccRCC) stanowiący 70-80% wszyst-
kich raków tego narządu, będący jednocześnie
najbardziej agresywną postacią, o wysokim odsetku
dużego zaawansowania miejscowego i obecnych
przerzutach odległych, a co za tym idzie wysokiej
śmiertelności. Szacuje się, że ok. 30% chorych z
RCC w chwili rozpoznania nowotworu ma już przerzu-
ty odległe.[2,4]
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...46
Powered by FlippingBook