Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 16

14-19
14
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS)
Pozanerkowe przyczyny krwiomoczu
(
Non-renal causes of haematuria)
M Walentowicz
1,A,D
, D Krzemiński
1,C,F
, Z Kopański
1,2,E
, M Liniarski
1,B
, J Tabak
1,B
, S Dyl
1,B
,
K Kieczka-Radzikowska
1,B
, M Mazurek
1,B
1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Abstract –
The authors have discussed the non-renal causes of haematuria. They have presented an overview of the epidemiology, pathology,
clinical symptoms, and diagnostics of bladder cancer. They have presented selected aspects related to the pathophysiology of the urinary tract.
They have paid attention to the predefining factors for the formation of stones. They have discussed the selected diagnostic, therapeutic, and
prophylactic issues and proceeded on to characterise the benign prostatic hyperplasia, underlining the accompanying multifarious disorders. The
authors emphasised the significance of the symptoms and physical examination for the correct diagnosis. They have also discussed the urinary
tract inflammations, placing the stress on the nature of the infection. They characterised the pathogens and emphasised the role of the co-existing
disorders that support the development of a specified pathogen group. Also, the existence of a foreign body as well as radiation lesions in the
urinary tract were discussed.
Key words –
non-renal causes of haematuria
.
Streszczenie
-
Autorzy omówili pozanerkowe przyczyny krwiomoczu. Scharakteryzowali w zarysie epidemiologię, patologie, objawy kliniczne
oraz diagnostykę raka pęcherza moczowego, przedstawili wybrane zagadnienia z patofizjologii kamicy dróg moczowych, zwrócili uwagę na
czynniki predestynujące do tworzenia kamieni, omówili wybrane zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne, następnie
scharakteryzowali łagodny rozrost gruczołu krokowego, podkreślając wielokierunkowe zaburzenia temu towarzyszące, podkreślili znaczenie
objawów i badania fizykalnego dla właściwego rozpoznania, następnie omówili stany zapalne dróg moczowych, zaakcentowali wstępujący
charakter zakażenia, scharakteryzowali patogeny, podkreślając rolę współistniejących zaburzeń sprzyjających rozwojowi określonej grupy
patogenów, omówili także występowanie ciała obcego i zmiany popromienne w układzie moczowych.
Słowa kluczowe
-
pozanerkowe przyczyny krwiomoczu.
Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy -
A
-
Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i
interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu
Adres do korespondencji —
Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza
35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail
Zaakceptowano do druku:
28.08.2017.
RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO
Rak pęcherza moczowo występuje ok. 4-krotnie
częściej u mężczyzn niż kobiet. Najczęsciej pomiędzy
6 a 8 dekadą życia. W jego rozwoju rolę odgrywa
wiele czynników środowiskowych, w tym środowiska
pracy m.in. a- i b-naftylamina ( narażenie robotników
zakładów tekstylnych), 4-aminobifenyl (narażenie
pracowników farbiarni), benzydyna ( narażenie ro-
botników przemysłu gumowego), chlornafazyna ( na-
rażenie garbarzy). 4-chloro-0-toluidyna, 0-toluidyna (
narażenie malarzy), 4,4’-metyleno-bis-(2-chloroanili-
na) ( narażenie kierowców ciężarówek), metylenodia-
nilina ( narażenie operatorów wiertarek), barwniki
azowe (pochodne benzydyny) ( narażenie pracowni-
ków produkcji chemicznej), związki zawierające fena-
cetynę ( narażenie pracowników rafinerii). Rozwojowi
raka pęcherza sprzyja ponadto palenie tytoniu, alko-
holizm, przewlekłe drażnienie i stany zapalne (np.
wynicowany pęcherz moczowy, uchyłki pęcherza),
przyjmowanie Fenacetyny i jej pochodnych, bisakody-
lu, bilharcjoza, endemiczna rodzinna nefropatia bał-
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...46
Powered by FlippingBook