Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 33

31-34
31
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
ARTYKUŁY ORYGINALNE (ORIGINAL PAPERS)
Pacjent z pourazowy krwiomoczem w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym
(Patients with traumatic haematuria in the hospital emergency room practice)
M Walentowicz
1,A,D
, D Krzemiński
1,C,F
, Z Kopański
1,2,E
, M Liniarski
1,B
, J Tabak
1,B
, S Dyl
1,B
,
T Kilian
1,B
, W Ptak
1,B
1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Abstract -
The authors have discussed the principles applied to the treatment of patients admitted to emergency rooms because of traumatic
haematuria. They have paid attention to the clinical aspect of the injuries to each part of urinary tract (kidneys, ureter, bladder, urethra). The
emphasis was put on the post-traumatic diagnostics. The authors have discussed the indications for each type of imagining depending on the
location of the damage to the urinary tract. They have emphasises the significance of the seriousness of the injury and the emergency treatment
adjusted to the patient’s condition. They have also pointed out the necessity of maintaining the right attitude legally and morally when dealing with
a suffering patient.
Key words
-
emergency room, traumatic haematuria, clinical image of urinary tract damage, post-traumatic diagnostics.
Streszczenie -
Autorzy przedstawili zasady postępowania z pacjentem leczonym na SOR-ze z powodu krwiomoczu pourazowego. Zwrócili uwagę
na obraz kliniczny towarzyszący uszkodzeniom poszczególnych części układu moczowego ( nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka
moczowa). Duży naciska położyli na diagnostykę pourazową. Omówili wskazania do poszczególnych typów badań obrazowych w zależności od
miejsca uszkodzenia układu moczowego. Podkreślili znaczenie ciężkości urazu oraz zachowań ratowniczych adekwatnych do stany pacjenta. Na
koniec zwrócili uwagę na konieczność przestrzegania zachowań prawno-etyczno-moralnych w kontakcie z cierpiącym chorym.
Słowa kluczowe
-
SOR, krwiomocz pourazowy, obraz kliniczny uszkodzeń układu moczowego, diagnostyka pourazowa.
Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy -
A
-
Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i
interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu
Adres do korespondencji -
Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza
35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail
Zaakceptowano do druku:
28.08.2017..
OBRAZ KLINICZNY OBRAŻEŃ UKŁADU
MOCZOWEGO
Pacjent po wypadku komunikacyjnym, po
upadku ze znacznej wysokości musi być zawsze
diagnozowany pod kątem urazów układu moczo-
wego. Jeżeli występuje tkliwość boczna tułowia,
widoczne są otarcia, zasinienia tej okolicy oraz
występuje krwiomocz to wstępne zostaje
potwierdzony uraz układu moczowego. Najbardziej
na uraz narażone są nerki. Stanowią 90% wszy-
stkich urazów układu moczowego. [1-3] Związek
rozległości obrażeń nerki z obrazem klinicznym
przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Uraz nerki i objawy kliniczne [4-6]
Następstwo urazu
Obraz, objaw
Stłuczenie
Krwiaki miąższowe,
podtorebkowe, rozdarcia
Zranienia kory lub
miedniczek
nerkowych
Pacjent niestabilny
hemodynamicznie
Rozkawałkowanie
Całkowite oderwanie części
miąższowej od pozostałej części
narządu
Uszkodzenie szypuły
nerkowej
Rozdarcie i zakrzepica
naczyniowa w tętnicy nerkowej
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...46
Powered by FlippingBook