Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 27

25-30
25
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
ARTYKUŁY ORYGINALNE (ORIGINAL PAPERS)
Pacjent z nieurazowym krwiomoczem w Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym
(
Patients with atraumatic haematuria in the hospital emergency room practice
)
M Walentowicz
1,A,D
, D Krzemiński
1,C,F
, Z Kopański
1,2,E
, M Liniarski
1,B
, J Tabak
1,B
, S Dyl
1,B
,
T Kilian
1,B
, W Ptak
1,B
1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Abstract –
The authors have discussed the principles applied to the treatment of patients admitted to emergency rooms because of
atraumatic haematuria. They have emphasised the significance of collecting the medical history, including especially the questions on the
type of pain. They have paid attention to the necessity to differentiate between colic pain, the ailments accompanying pancreas diseases,
genital diseases, prostate diseases, abdominal aortic aneurysm, gastric and duodenal ulcers, and radicular pain. The authors have
discussed the specifics of pain in bladder and urethral disorders. Another part of the article presents the characteristic features of urinary
tract disorders in the physical examination. The authors have proceeded on to characterise the significance of auxiliary tests, laboratory
studies, and imaging. They emphasised the significance of the FAST ultrasound test in the practice of a medical rescue worker in an
emergency room.
Key words –
emergency room, atraumatic haematuria, medical history, physical examination, auxiliary examinations.
Streszczenie -
Autorzy omówili zasady postępowania z pacjentem leczonym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z powodu krwiomoczu
nieurazowego. Podkreślili znaczenie wywiadu, wypunktowując zwłaszcza charakter dolegliwości bólowe. Zwrócili uwagę na konieczność
różnicowania bólów kolkowych z dolegliwościami towarzyszącymi chorobom trzustki, narządu rodnego, gruczołu krokowego, tętniakiem
aorty brzusznej, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, a także bólem korzeniowym. Omówili także specyfikę bólów w chorobach
pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. W kolejnej części artykułu przedstawili charakterystyczne cechy chorób układy moczowego
występujące w badaniu przedmiotowym. Następnie scharakteryzowali znaczenie badań dodatkowych, laboratoryjnych i obrazowych.
Podkreślili znaczenie badania ultrasonograficznego FAST w praktyce ratownika medyczne na SOR-ze.
Słowa kluczowe
-
SOR, krwiomocz nieurazowy, wywiad, badanie przedmiotowe, badania dodatkowe.
Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy -
A
-
Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i
interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu
Adres do korespondencji -
Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowi-
cza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail
Zaakceptowano do druku:
28.08.2017.
WSTĘP
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest miejscem,
gdzie świadczone są usługi zdrowotne pacjentowi
znajdującemu się w stanie bezpośredniego
zagrożenia życia bądź zdrowia. Od personelu
pracującego
tego
oddziału
oczekuje
się
kompetencji, umiejętności i predyspozycji do
udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z
najnowszą wiedzą medyczną, stosowania inno-
wacyjnych technik diagnostycznych, jak i terapeuty-
cznych. W związku z użytkowaniem dużej ilości
aparatury monitorującej i leczniczej personel
powinien być na bieżąco szkolony w efektywnym
stosowaniu sprzętu. Od personelu wymaga się
podnoszenia zakresu umiejętności oraz uaktual-
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...46
Powered by FlippingBook